Shefi i Zyrës së Financës

Shefi i Zyrës së Financës

Departamenti: Departamenti i Financës

Raporton tek: Administratori i Kolegjit.

Orari javor i punës: 40 orë/javë

Vendndodhja: Instituti Kanadez i Teknologjisë, Rruga Xhanfize Keko, nr. 12, Tiranë, Shqipëri.

Përmbledhja e përshkrimit të punës

Shefi i Zyrës së Financës tek Universitetet private në Tiranë ëShefi i Zyrës së Financës

Përshkrimi i punës

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zbaton të gjitha procedurat financiare të kërkuara nga Administratori i Kolegjit.
 • Përfaqëson Financat në mënyrë profesionale duke ofruar shërbime të shkëlqyera ndaj klientit për vizitorët.
 • Harton analiza financiare periodike me sugjerimet përkatëse.
 • Administron procedurat dhe ruan dokumentet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe Statutin institucional, Rregulloren, Urdhrat e Rektorit dhe Administratorit të Kolegjit.
 • Siguroni mbështetje rezervë për të lëshuar dhe llogaritur pagesat për shitësit, punonjësit, studentët dhe individët e tjerë në monedha të ndryshme dhe përgatitni transaksionet e pagesave, duke përfshirë lëshimin e draft pagesave.
 • Mbulon të gjitha proceset e Departamentit të Financës që nga lëshimi i faturave, regjistrimi i të gjitha dokumenteve në programet financiare, deklaratat dhe pagesat për institucionet shtetërore, stafin, produktet dhe shërbimet etj.
 • Vendosni transaksionet rutinë financiare në kohën e duhur, duke verifikuar saktësinë, miratimet dhe duke u siguruar që politikat e duhura janë zbatuar.
 • Llogarit taksat.
 • Llogarit bursat.
 • Përpilon të gjitha rregulloret e shoqërisë, vendore, shtetërore, të kontabilitetit dhe financiare.
 • Përpilon, analizon dhe raporton të dhënat financiare.
 • Krijon raporte periodike, të tilla si bilancet, pasqyrat e fitimit dhe humbjes, etj.
 • Paraqet të dhëna menaxherëve dhe subjekteve të tjera sipas nevojës.
 • Mban të dhëna të sakta financiare.
 • Kryen auditime dhe zgjidhjen e mospërputhjeve.
 • Përputhet me sekretarët e fakultetit për tarifat, bursat dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm.
 • Mban të informuar për legjislacionin aktual në lidhje me financat dhe kontabilitetin.
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e inventarit të mobiljeve të institucionit, materialeve dhe pajisjeve të zyrave dhe klasave dhe administron shpërndarjen e tyre në departamente dhe mjedise të institucionit.
 • Ndihmon menaxhmentin në procesin e vendimmarrjes duke përgatitur buxhete dhe parashikime financiare.
 • Ruan të gjitha materialet e ofruara nga institucioni deri në shpërndarjen e tyre ndërmjet zyrave dhe stafit.
 • Kryen edhe detyra të tjera të ngarkuara dhe që lidhen me pozicionin e punës.

Njohuritë, aftësitë dhe mundësitë:

-Aftesi te forta analitike, komunikuese dhe kompjuterike.

-Të kuptuarit e matematikës dhe të kontabilitetit dhe proceseve financiare.

-Sjellja etike.

-Vemendje ne detaje.

-Profesionalizëm.

-Aftesi per te mesuar dhe respektuar normat, rregullat dhe zakonet e institucionit.

-Aftësi për të identifikuar çështjet, për të formuluar mendime, për të bërë përfundime dhe rekomandime.

-Aftesi per te punuar nen presion.

-Është efikas në përmbushjen e angazhimeve, duke respektuar afatet; tregon këmbëngulje kur përballet me probleme ose sfida të vështira; qëndron i qetë në situata stresuese.

-Disponimi dhe etika e vërtetuar e punës për të përballuar ciklet e ngarkuara të punës që përfshijnë mbrëmjet dhe fundjavat.

-Flet dhe shkruan qartë dhe efektivisht në gjuhën angleze.

-Dëgjon të tjerët, interpreton saktë mesazhet e të tjerëve dhe përgjigjet siç duhet.

-Bën pyetje për të sqaruar dhe shfaq interes për të pasur komunikim të dyanshëm.

– Demonstron hapje në ndarjen e informacionit dhe mbajtjen e njerëzve të informuar kur kërkohet.

-Përvojë e dëshmuar si specialiste marketingu ose rol të ngjashëm

-Aftësi të forta kompjuterike, duke përfshirë MS Office. –

– I organizuar mirë dhe i orientuar në detaje.

-Identifikon aktivitetet dhe detyrat prioritare; rregullon prioritetet sipas nevojës.

-Alokon sasinë e duhur të kohës dhe burimeve për përfundimin e punës.

-Monitoron dhe rregullon planet dhe veprimet sipas nevojës.

– Punon në bashkëpunim me kolegët për të arritur qëllimet organizative.

– Ndan kredi për arritjet e ekipit dhe pranon përgjegjësinë e përbashkët për mangësitë e ekipit.

Kualifikimet minimale:

 • Diplomë Master i akredituar universitar ose diplomë ekuivalente në Kontabilitet, Financë ose një fushë të ngjashme.
 • Minimumi tre vjet përvojë në një pozicion të ngjashëm.
 • Licencat ose certifikatat profesionale janë një plus.
 • Anglishtja dhe Shqipja janë gjuhët e punës së institucionit. Për këtë pozicion kërkohet njohja e rrjedhshme e gjuhës angleze

Orari normal i punës: Orari normal i punës është nga e hëna në të premte, nga ora 8:00 e mëngjesit deri në 16:30, me një pushim dreke nga ora 12:00 deri në 12:30, megjithatë, mund të kërkohet punë jashtë orarit të rastësishëm (fundjavë dhe mbrëmje).

AFATI I APLIKIMIT: Aplikimi do të jetë i hapur, deri në plotësimin e pozicionit

PROCESI I APLIKIMIT: Të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë në formatin PDF në adresën [email protected], duke pasur parasysh emrin dhe pozicionin për të cilin aplikojnë:

 • Letër motivuese dhe Curriculum Vitae
 • Lista e të paktën 2 referencave profesionale (emrat dhe informacionet e kontaktit)
 • Një kopje jozyrtare e diplomës/transkriptit është e pranueshme gjatë procesit të aplikimit.