EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Qeveria Studentore

Jeta Studentore > Qeveria Studentore

PËRFSHIHUNI!

Zëri Studentor

Ju inkurajojmë të jeni një anëtar aktiv i komunitetit të Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”. Angazhimi juaj ju lejon të dëgjoni pikëpamjet tuaja rreth përvojës studentore.

 

Kjo mund të bëhet përmes:

 •  Të qenit Anëtar i Senatit Akademik dhe komisioneve të tjera institucionale;
 •  Të jesh pjesë e një Qeverie studentore aktive;
 •  Të jesh pjesë e klubeve studentore;
 •  Plotësimi i Anketave të Studentëve. 
Studentët si anëtarë të Senatit Akademik dhe komiteteve të tjera institucionale

Studentët janë të përfaqësuar në të gjitha instancat institucionale, ata kanë 12% të numrit të anëtarëve të Senatit Akademik dhe përfshihen në jetën akademike dhe administrative përmes përfshirjes dhe pjesëmarrjes reale duke kontribuar në diversifikimin e opinioneve dhe vendimeve që marrin këto instanca.

Studentët e Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” janë të përfshirë në të gjitha proceset institucionale, duke filluar nga: pjesëmarrja në proceset e vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm, në vendimmarrje për kriteret e dhënies së bursave; në projektet institucionale, mobiliteti, vlerësimi i stafit akademik dhe vendimet e organeve kolegjiale.

Studentët kanë një zë të fortë në vendimmarrje pasi janë të përfaqësuar më lart në Senatin Akademik ku mund të zgjedhin rektorin e institucionit, në Këshillin e Fakultetit, në Komisionin e Bursave, Komisionin e Përhershëm për Çështjet e Studentëve dhe Garantimin e të Drejtave të Studentëve. Komisioni për Kërkim Shkencor, Projekte, Aplikim dhe Inovacion, Komisioni për Programe dhe Kurrikula etj., dhe në të njëjtën kohë mund të shprehin mendimet e tyre për programet e studimit, rregulloret, cilësinë e mësimdhënies, manualet dhe procedurat.

Kriteret për Përfaqësimin Studentor në Senatin Akademik
  • Çdo student universitar dhe i diplomuar i CIT-së ka të drejtë të zgjidhet si përfaqësues i studentëve dhe të kandidojë për t’u zgjedhur në Senatin Akademik, dhe në organe të tjera, në përputhje me përcaktimet e parashikuara në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në statutin e institucionit tonë, dhe rregulloren e miratuar nga universiteti për këtë qëllim.
  • Kandidatët për anëtarë të Senatit Akademik në CIT, përfaqësues të studentëve, i përkasin kategorisë studentore.
  • Kandidatët duhet të kenë një mesatare mbi 3.0 (GPA) në provimet e dhëna deri në momentin e kandidimit.
  • Nëse nota mesatare e përfaqësuesit të zgjedhur të studentëve në organet përfaqësuese të studentëve, gjatë ushtrimit të mandatit, bie nën 3.0 (GPA), ai nuk e humb mandatin e fituar në zgjedhje.
  • Studentët që janë pjesë e organeve drejtuese të partive politike nuk mund të zgjidhen në organet përfaqësuese të studentëve të përmendur në fillim.
  • Në rastet kur studenti i zgjedhur në Senatin Akademik përfundon studimet universitare ose humb statusin e studentit, ai zëvendësohet nga kandidati i radhës në renditje, sipas numrit të votave të mbledhura në zgjedhjet e fundit, deri në përfundim të mandatit. .
  • Nëse në listë nuk ka mbetur asnjë student, ribëhen zgjedhjet, siç parashikohet në rregullore.
  • Studentit që ka fituar mandatin për përfaqësim, kur është diplomuar ose humbet statusin e studentit, mandati i fituar i ndërpritet menjëherë. Mandati i mbetur vakant plotësohet me kandidatin e radhës të listuar në listën e certifikuar të kandidatëve.
  • Studentët që nuk mund të kandidojnë për anëtarësim në Senatin Akademik dhe organe të tjera janë ata që:
  • janë në ndjekje penale dhe ndaj tyre është caktuar masa e sigurimit personal;
  • janë dënuar për vepra penale me vendim gjyqësor të formës së prerë;
  • janë dënuar më parë për vepra penale;
DSC 3017 scaled
Qeveria Studentore

Qeveria Studentore përfaqëson një organizatë të pavarur e përbërë nga studentë dhe nga të diplomuar, e krijuar në nivel institucional, e cila nuk kryen veprimtari politike dhe ekonomike.

 

Qeveria Studentore nxit pjesëmarrjen e studentëve dhe bashkërendon përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të TIK-ut, në strukturat dhe shërbimet mësimore-kërkimore, me synimin për të shprehur mendimet e tyre dhe për të paraqitur propozimet e tyre për çështje me interes të përgjithshëm në TIK në lidhje me programet e studimit, rregulloret e mësimdhënies, e drejta e studimit, cilësia e shërbimeve, organizimi i aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe sportive etj.

Logo e Qeverisë Studentore

Qeveria Studentore e Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” përdor logon e saj.

logo sg
Kontaktoni

Qeveria Studentore

[email protected]

President:
Ahmed Pemaj

[email protected]

Nënkryetar: Kedi Kalaj

[email protected]

Sekretar:
Izabela Prasta

[email protected]

Zgjedhjet

Përfaqësuesit e Qeverisë së Studentëve zgjidhen çdo dy vjet me votim të studentëve dhe funksionojnë në përputhje me aktet nënligjore aktuale të CIT. Mandatet e lira (kur studentët diplomohen ose transferohen si dhe në raste të tjera) plotësohen nga kandidati që u rendit i dyti në numërimin e votave të zgjedhjeve të fundit dhe shërbejnë deri në fund të mandatit fillestar.

Kompozimi dhe rolet e Qeverisë Studentore

Qeveria e Studentëve përbëhet nga:

 1. Presidenti
 2. Zëvendës Presidenti
 3. Sekretari
 4. Senatorët

Përgjegjësitë e Presidentit të Qeverisë së Studentëve


 • Të organizojë dhe drejtojë takimet.
 • Të krijojë tema për diskutim.
 • Të organizojë evente dhe aktivitete të ndryshme që do të përfshijnë pjesëmarrjen e studentëve.
 • Të prezantojë problemet e nxënësve në mbledhjen e bordit.

Kur Presidenti i Qeverisë Studentore mungon, të gjitha përgjegjësitë e përmendura më sipër ushtrohen nga Zëvendëskryetari i Qeverisë së Studentëve.


Përgjegjësitë e Sekretarit të Qeverisë së Studentëve

− Mban shënime në lidhje me temat që do të diskutohen në çdo takim.

− Përgatit listën e anëtarëve të qeverisë studentore që marrin pjesë në mbledhje.

− Mban shënime për çdo takim.


Përgjegjësitë e Senatorëve:

 • Votojnë zgjedhjen e Presidentit, Zëvendës Presidentit dhe Sekretarit të Qeverisë së studentëve në mbledhjen e parë.
 • Shërbejnë si një ndërlidhës ndërmjet Qeverisë Studentore dhe zonave të tyre elektorale.
 • Merrin pjesë në të gjitha mbledhjet e Qeverisë së Studentëve (përveç rastit kur arsyetohet nga Presidenti i Qeverisë së Studentëve).
 • Përfaqësojnë me të gjitha mundësitë e tyre, interesat e zonave të tyre elektorale.
 • Raportojë në kohë Qeverinë e Studentëve.