EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Fakulteti I Inxhinierisë

Fakultetet >Fakulteti i Inxhinierisë

Fakulteti I Inxhinierisë

Misioni i Fakultetit të Inxhinierisë në Institutin Kanadez të Teknologjisë është i dyfishtë. Së pari, ai synon të pajisë studentët dhe stafin me ekspertizë në disiplina të ndryshme inxhinierike, duke përfshirë Inxhinieri Kompjuterike, Teknologjinë e Informacionit, Inxhinierinë e Softuerit, Telekomin, Sigurinë Kibernetike, Big Data, Dizajn Multimedia, etj. Kjo arrihet përmes një filozofie arsimore të bazuar në vlera universale, duke nxitur mendimin kritik, arsyetimin objektiv, aftësitë analitike dhe zgjidhjen e problemeve, udhëheqjen dhe kreativitetin. Njëkohësisht, fakulteti është i përkushtuar të mbështesë iniciativat kërkimore që gjenerojnë ide dhe projekte të prekshme që synojnë të përmirësojnë cilësinë dhe zgjerimin e jetës njerëzore.

 

Për më tepër, Fakulteti i Inxhinierisë është i përkushtuar për të zhvilluar përsosmërinë në mësimdhënie, kërkime dhe mësimdhënie, duke sjell një qasje sistematike ndaj edukimit inxhinierik. Qëllimi kryesor është të sjell të diplomuar në inxhinieri me një bazë të fuqishme njohurish teknike dhe aftësi plotësuese thelbësore për suksesin si inxhinierë profesionistë në botën moderne. Misioni qendron në kryerjen e kërkimit me cilësi të lartë, të financuar në mënyrë konkurruese, që kontribuon në krijimin dhe shpërndarjen e njohurive të reja dhe teknologjive inovative, duke folur per nevojat teknologjike, shoqërore dhe ekonomike në nivel lokal dhe global. Për më tepër, fakulteti angazhohet në mënyrë aktive në aktivitete informuese, partneritete industriale dhe përpiqet të coj perpara një kulturë respekti, përfshirjeje dhe diversiteti midis studentëve, fakultetit dhe stafit.

Mission and Vision

The mission of the Engineering Faculty of the Canadian Institute of Technology is to prepare its students and staff to be qualified in the field of Computer Engineering, Information Technology, Software Engineering, Telecom, Cybersecurity, Big Data, Multimedia Design and other engineering disciplines, through an educational philosophy that has universal values, as well as to support research aimed at engendering ideas and preferably concrete projects for improving the quality and span of human life.

 

The Engineering Faculty follows the institution’s vision of being committed to developing students: critical thinking, objective reasoning, analytical and problem-solving skills, leadership skills, and, most importantly, how to be creative.

 

The Faculty of Engineering consist of these units:

 

  • Department of Software Engineering

Bachelor in Software Engineering

Bachelor in Computer Engineering and IT

Master of Science in Software Engineering

Master of Science in Computer Engineering and IT

  • Network and Cyber Security Profile
  • Multimedia-Design Profile
  • Computer Engineering and Big Data Profile
  • Department of Electronics and Telecommunications Engineering

Bachelor in Telecommunication Engineering

Bachelor in Robotics and Mechatronics Engineering

Bachelor in Electronics Engineering

  • “CIRD Engineering” Scientific and Research Centre
ismail 768x768 1
We present you with our esteemed

Dean of Faculty of Engineering

Dear students,

 

I extend a warm and enthusiastic welcome to each of you as the Dean of Engineering Faculty. It is an honor to have you join this academic year community, and I am excited about the journey that lies ahead for each one of you.

 

As you step into CIT’s dynamic environment, you are not just joining a university; you are becoming part of a community that cherishes the progressive integration of technology and so on. Our dedication to cultivating a global perspective is reflected in our extensive international collaborations. These partnerships not only widen the scope of cross-cultural exchange but also offer valuable opportunities for enhanced learning.

 

CIT’s campus is more than just buildings and classrooms; it is a space where innovation and discovery are at the forefront. The Faculty of Engineering, encompassing programs such as software engineering, computer engineering & IT, electronics engineering, telecommunications engineering, robotics, and mechatronics engineering, is dedicated to providing a cutting-edge education that aligns with the demands of the evolving technological landscape.

 

In this age of rapid technological advancement, I encourage you to view technology not just as a tool but as a pathway to exploration and growth. It serves as a tool, a conduit for exploration, and a gateway to new horizons. As you navigate your academic path, embrace the opportunities that technology provides.

 

Remember, your time here is not just about coursework; it’s about becoming adept navigators of the digital landscape, innovative thinkers, and contributors to positive change.

 

May your academic adventure be marked by technological prowess, academic excellence, and a transformative impact on the world.

 

I look forward to witnessing your growth and success!

 

Prof. Dr. Ismail Kocayusufoğlu
Dean of Engineering Faculty

Untitled design 2024 02 08T114943.380

Departamenti CIRD i Inxhinierisë

> Zbulo