EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Zyra e Çështjeve Studentore & Karrierës

Zyra e Çështjeve Studentore & Karrierës

Jeta Studentore > Zyra e Çështjeve Studentore & Karrierës

Zyra e Çështjeve Studentore & Karrierës

Në CIT, ne besojmë se edukimi ka të bëjë më shumë se vetëm me shkollën – por ka të bëjë gjithashtu me zhvillimin e aftësive dhe përvojave që do t’ju ndihmojnë të keni sukses në jetë. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një sërë aktivitetesh jashtëshkollore, klube dhe organizata që i lejojnë studentët të eksplorojnë interesat e tyre dhe të lidhen me kolegët e tyre.

 

Prej shumë vitesh në CIT funksionon zyra për çështje studentore dhe këshillim karriere. Studentët pajisen me informacion të plotë për gjithçka që lidhet me licencimin e programeve, mundësitë e karrierës dhe punësimit, akreditimin e institucionit dhe programet e studimit, marrëveshjet e bashkëpunimit për praktikat mësimore, njohjen e krediteve, marrëveshjet me institucione partnere vendase dhe të huaja, etj. Gjithashtu, gjatë Javëve të hapura, zyra bisedon me studentët dhe kandidatët e mundshëm për t’u prezantuar me ta: institucioni, programet, faqja e internetit, lëvizshmëria, klubet studentore, stafi dhe zyrat administrative dhe akademike, mundësitë e punësimit në institucion dhe jashtë tij, etj.

 

Zyra e Çështjeve Studentore dhe Karrierës është një pjesë integrale e strukturës së Institutit Kanadez të Teknologjisë që e vendos studentin në qendër të vëmendjes dhe synon të stimulojë talentet e tyre individuale. Është një nga hallkat kryesore që lidh institucionin tonë me nevojat e tregut të punës dhe të investimeve.

Misioni dhe qëllimi i Zyrës së Çështjeve Studentore dhe Karrierës
 • Misioni i Zyrës së Çështjeve të Studentëve dhe Karrierës është:
 • Rritja e punësimit të studentëve dhe të diplomuarve të CIT;
 • Ofrimi i shërbimeve më të mira për studentët, stafin dhe palët e tjera të interesuara;
 • për të përmirësuar cilësinë e arsimit; dhe
 • për të ndihmuar në zhvillimin e potencialit të tyre të plotë dhe për të pasur performancën më të lartë të mundshme në tregun e punës.

Zyra e SAC në CIT synon të ndihmojë studentët të zhvillojnë potencialin e tyre përmes:

 • Këshillimit të karrierës;
 • Rritja e numrit të studentëve dhe të diplomuarve që janë të punësuar në profesionin e tyre;
 • Të ndihmojë studentët në krijimin e lidhjeve me punëdhënësit e mundshëm;
 • Shërben si burim rekrutimi për shumë organizata dhe institucione dhe ofron shërbime trajnimi për biznese të ndryshme;
 • Njohja me tregun e punës nga pikëpamja e kërkimit të punës së dëshiruar dhe aftësia për t’u paraqitur në këtë kërkim në mënyrën më profesionale të mundshme;
 • Mundësia për të provuar punën e dëshiruar përmes praktikave të punës;
 • Mundësia dhe aftësia për të ndërtuar një rrjet njohjesh në mjedisin profesional të tregut të punës;

Zyra e SAC shërben si një urë lidhëse midis studentëve të CIT dhe aktorëve të ndryshëm në tregun e punës. Për të arritur qëllimet e saj, Zyra SAC ka krijuar një rrjet me struktura të ndryshme dhe ofron shërbime nga të gjitha fushat si:

 • Ofrimi i udhëzime për karrierë dhe këshillim akademik;
 • Puna në partneritet me Qeverinë e Studentëve;
 • Organizimi i workshopeve të ndryshme me tema specifike;
 • Mundësi praktike në biznese dhe organizata të ndryshme;
 • Programe trajnimi në fusha të caktuara që lidhen me ekonominë dhe inxhinierinë;
 • Organizimi i shkollës verore;
 • Aktivitete dhe panaire për mundësi punësimi;
 • Bashkëpunimi me zyrat partnere të sektorit publik dhe privat në shërbim të ofrimit të mundësive më të mira të mundshme për studentët.

Për të mbuluar të gjitha këto procese, Zyra e SAC ka një koordinator dhe një ndihmës koordinator. Për më shumë mund të shikoni faqen tonë të internetit në: https://cit.edu.al/student

Praktikat dhe Mundësitë e Punësimit

Shërbimet e Zyrës SAC përmes programit të saj të punësimit ndihmojnë të sapodiplomuarit të marrin mundësi pune dhe praktike. Kjo procedurë do të mundësohet si rezultat i partneritetit të universitetit me kompani dhe punëdhënës të ndryshëm që kanë disa programe të praktikantëve të diplomuar dhe mundësi për të sapodiplomuarit për të fituar përvojë pune dhe për të ndërtuar karrierën e tyre.


Roli i ndërveprimeve ndërmjet Partnerëve të Industrisë dhe Universiteteve nuk mund të nënvlerësohet për të ndihmuar në gjenerimin e ideve për zgjidhjen e problemeve, inovacioneve dhe zhvillimin e përbashkët të mallrave dhe shërbimeve. Zyra së bashku me departamentet e tjera të kolegjit do të mbështesë vazhdimisht studentët në kërkimin e mundësive për punë dhe praktikë përmes Partnerëve të Industrisë. 

Panaire dhe Ekspozita Karriere

Zyra e SAC dhe instanca të tjera do të organizojnë një Panair Karriere çdo vit në bashkëpunim me Partnerët e Industrisë për të ofruar informacion mbi vendosjet në punë dhe udhëzime dhe rritje në karrierë. Studentët kanë një shans të takohen me Partnerët e Industrisë dhe të përjetojnë shërbimet që ofrojnë kompanitë dhe cilat janë profilet e tyre të punës. Studentët, të cilët zotërojnë aftësitë që kompanitë kërkojnë, sigurojnë punë dhe praktikë në një shkallë më të lartë përmes këtyre Panaireve dhe Panaireve të karrierës.

Stafi i Zyrës së Çështjeve Studentore

Untitled design 8 768x768 1

Enkeleda Suti

Dekani i studentëve dhe shefe PR

Franci Sima

Asistent