EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Tarifat e Studimit

Pranimet > Tarifat e Studimit

🡮 Financimi i studimeve tuaja

Në fillim të çdo viti akademik, Bordi i Administrimit miraton tarifat e studimit për programet dhe mbështetjen financiare që do t’u ofrohet studentëve të CIT.


Tarifa përfshin regjistrimin në institucion, vërtetimin e notave dhe çdo vërtetim tjetër që institucioni do t’u japë pa pagesë studentëve. Të gjitha pagesat duhet të bëhen në Euro dhe ju duhet të jepni emrin tuaj të plotë me çdo pagesë që dorëzoni.

🡮 Mënyrat e Pagesës

Tarifa e studimit paguhet në dy këste:

 

1. Kësti i parë paguhet brenda dy javëve të para kalendarike të semestrit të parë.

2. Kësti i dytë paguhet ditën e fundit para fillimit të provimeve të semestrit të parë.

🡮 Tarifat e shkollimit për studentët kombëtarë

         Përshkrimi

  Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Inxhinierisë

Pagesa për ciklin e parë të studimeve (në vit)

2,500 Euro

300 Euro

Tarifa e regjistrimit

300 Euro (e parimbursueshme)

300 Euro  (e parimbursueshme)

Pagesa e shkollimit për ciklin e dytë të studimeve (në vit)

3,000 Euro

3,000 Euro

Tarifa e ndjekjes së kursit për herë të dytë/të tretë (cikli i parë)

200 Euro

200 Euro

Tarifa e ndjekjes së kursit për herë të dytë/të tretë (cikli i dytë)

250 Euro

250 Euro

Tarifa e provimeve të mbartura

30 Euro

30 Euro

Tarifat e diplomës (nëse nuk jepen brenda vitit akademik)

500 Euro

500 Euro

Kushtet e rimbursimit

                                              100% rimbursim nëse:

 

 

-Ndërpret studimet pas leksionit të parë

 

 

-Anulimi i kontratës brenda 7 ditëve nga nënshkrimi

 

Të përfshira në tarifën e studimit

Regjistrimi

Regjistrimi

 

Transkriptet

Transkriptet

 

Tarifa e studimit

Tarifa e studimit

 

Karta e Studentit

Karta e Studentit

 

Librat Online

Librat Online

 

Sigurimi (deri ne 2,000 euro)

Sigurimi (deri ne 2,000 euro)

🡮 Kredi studentore

Nëse një student përballet me vështirësi në pagesën e tarifës së studimit, Universiteti ynë ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Credins për të mundësuar kredi studentore me interes 0% për studentët tanë. Kredia mund të miratohet brenda 24 orëve.

Aplikoni këtu për një kredi studentore