Bachelor në Financë & Kontabilitet

Studimet e ciklit te pare Bachelor ne Finance Kontabilitet ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

bachelor ne kontabilitet

Ky program në fushën e financë-kontabilitetit është krijuar që të përgatis studentët për të:

 • Menaxhuar fondet
 • Vlerësuar mundësitë e mundshme të investimit
 • Arritur efikasitetin financiar
 • Shfrytëzuar asetet
 • Maksimizuar mirëqenien
 • Kryer analizën dhe menaxhimin e investimeve

Njohuritë kryesore për të cilat studentët do të pergatiten janë fushat e:

 • Financës
 • Kontabilitetit
 • Informatikës
 • Statistikës
 • Mikroekonomisë dhe Makroekonomisë
 • Legjislacionit tregtar 

Përveç kombinimit të disiplinave teorike dhe praktike, një vlerë e shtuar e këtij programi studimi është pajisja e studentëve me diploma të përqendruara në:

 • Financë
 • Bankë
 • Kontabilitet dhe Auditim

gjë që mundëson një karrierë të suksesshme si në financë dhe bankë ashtu edhe në fushën përkatëse të kontabilitetit dhe auditimit.

bachelor ne finance

Mundesite e punesimit per degen finance-kontabilitet

Me Bachelor në Financë-Kontabilitet dhe trajnimin mbi informacionin kontabël dhe sistemve kontabile ti mund të punosh si specialist finance dhe kontabiliteti në:

1. Institucione të ndryshme në:

 • nivel qëndror
 • nivel lokal

2. Kompani

 • publike
 • private

3. Organizata të ndryshme

Kohëzgjatja

GJASHTË SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

2500 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht