KURSE TRAJNIMI – FINANCA5 & ALPHA BUSINESS

KONTABILITET I KOMPJUTERIZUAR “FINANCA 5”, ALPHA BIZNES & PLOTËSIM I FIZIKES

DOKUMENTACIONI SIPAS STANDARDET KOMBËTARE KONTABILITET I PËRMIRËSUAR

Objekti i kursit:

Ky është një kurs që do të ndihmojë të gjithë studentët në fushën e ekonomisë, asistencës financiare, financierëve dhe jo vetëm. Programi i mëposhtëm do të mbahet për një periudhë javore, i organizuar në 20 orë mësimore.

Programi do të shpjegohet në baza teorike dhe praktike. Teoria do të shpjegojë paratë, bankat, blerjet, shitjet si dhe të tjera transaksione ekonomike.

Në bazë praktike, i gjithë dokumentacioni do të vihet në dispozicion për plotësimin manual.

Përveç temave që do të asimilohen, programi do të përfshijë dosjen e informacionit me materiale shtesë si: Manuali F5 & Alpha Business Software, Pasqyrat Financiare, Plani i Kontabilitetit, Skemat Kontabël dhe Dokumentet Praktike që duhet të plotësohen në mbështetje tëmprogramit. Vëllimi i materialit do të jetë 150 deri në 250 faqe në kopje fizike. Materialet do të jenë në dy gjuhë, në varësi të programit.

Mësimdhënia është e garantuar, kurrikula e përdorur miratohet nga bordi i Trajnimit të Korporatës dhe Qendra e Edukimit në Vazhdim “CTCEC”, Pedagog: Ph.D. (c) Gjergji Tafa.

Mësimi do të mbahet në Institutin Kanadez të Teknologjisë.

Pas përfundimit të trajnimit, njësia e Qendrës së Trajnimit të Korporatës dhe Edukimit të Vazhdueshëm do të lëshojë Certifikatën e Pjesëmarrjes.

KURSE TRAJNIMI – FINANCA5 ALPHA BUSINESS
KURSE TRAJNIMI – FINANCA5 & ALPHA BUSINESS 2