KONFERENCË NDËRKOMBËTARE MBI INTELIGJENCËN BAZUAR NË TRANSFORMIMET E TRENDEVE TË BIZNESIT DHE TEKNOLOGJISË

“Formimi i së ardhmes: Ekonomia digjitale dhe tendencat e fundit të teknologjisë

13-14 tetor 2022 │Tiranë, Shqipëri

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE MBI INTELIGJENCËN BAZUAR NË TRANSFORMIMET E TRENDEVE TË BIZNESIT DHE TEKNOLOGJISË
KONFERENCË NDËRKOMBËTARE MBI INTELIGJENCËN BAZUAR NË TRANSFORMIMET E TRENDEVE TË BIZNESIT DHE TEKNOLOGJISË 2

Qëllimi i Konferencës

Krizat e fundit kanë zbuluar dobësitë tek shoqëria, individët, biznesi dhe ekonomia, duke kërkuar një riformëzim të mënyrës sesi organizohen:

  • aktivitetet sociale
  • ekonomike
  • teknologjike

Kjo krizë kërkon reagime të bazuara në përgjegjësi, solidaritet dhe bashkëpunim. Nisur nga ky sfond, Instituti Kanadez i Teknologjisë në bashkëpunim me universitete private ne Tiranë të tjera dhe pjestarë kryesorë po organizon Konferencën Ndërkombëtare mbi Transformimet e Teknologjisë dhe Biznesit të bazuara në inteligjencë (ICITTB): “Formimi i së ardhmes: Ekonomia dixhitale dhe tendencat e fundit të teknologjisë”. Ky event shkencor synon të mirëpresë partnerët ndërkombëtarë në fushën si: ekonomi dhe teknologji përmes punës së tyre për të nxjerrë në pah dhe analizuar sfidat dhe tendencat kryesore në fusha të ndryshme si: teknologji dhe ekonomi.

Temat kryesore

Data të rëndësishme

►Dorëzimi i Abstraktit: 18 gusht 2022

►Miratimi i dorëzimit: Brenda një jave nga paraqitja

► Dorëzimi i dokumentit të plotë: 31 gusht 2022

► Pranimi i letrës: 10 shtator 2022

►Afati i pagesës së tarifës: 15 shtator 2022

►Dorëzimi i letrës së gatshme për kamerën (Indeksimi i Google Scholar): 30 shtator 2022

►Punimet e përzgjedhura të prezantuara për botuesit e IAER UK (https://www.theiaer.org/) SCOPUS

Afati i fundit për dorëzimin e procedimeve dhe revistave të indeksuar: 31 tetor 2022

Punimet e përzgjedhura të paraqitura për paraqitjen e çështjeve speciale të revistave të indeksuara SCOPUS

afati i fundit: 31 tetor 2022

Udhëzimet e dorëzimit

Punimet e dorëzuara në konferencë do të vlerësohen nga Komiteti Shkencor.

Punimet duhet të lidhen drejtpërdrejt me temën kryesore ose të trajtojnë një nga temat e sugjeruara.

Paraqisni abstraktin tuaj përmes lidhjes në internet: https://conference.ippp.dur.ac.uk/event/1112/ . Në rast se

hasni probleme na kontaktoni në: [email protected]

Gjuha e konferencës: Anglisht

Tarifa e konferencës

Konferenca është pa pagesë për të gjithë pjesëmarrësit nga institucionet organizatore. Për pjesëmarrësit e tjerë tarifa është 30 euro për letër.

Prezantimi

Autorët do t’i prezantojnë punimet e tyre në vend ose në internet përmes platformës ZOOM. Prezantimet duhet të kenë një kohëzgjatje maksimale prej 10 minutash. Pjesëmarrësit duhet të paraqesin veten e tyre gjatë sesioneve të panelit.

Punimet e Konferencës

Punimet e konferencës do të publikohen në internet në një ‘Proceedings Book’ (me ISBN) dhe do të indeksohen në Google Scholar.

Mundësitë e publikimit

Mundësitë e publikimit

Punimet mund të dorëzohen fillimisht si abstrakte ose si punime të plota sipas faqes së udhëzimeve. Të gjitha punimet do të shqyrtohen nga të paktën dy anëtarë të ndërkombëtarëve të komiteti shkencor.

Konferenca do të jetë kriteri kryesor për pranimin e parashtresave të synuara.

Të gjitha punimet e pranuara dhe të paraqitura do të publikohen si punime të plota (min. 1500 fjalë) në punimet e konferencës me numrin ISBN dhe do të indeksohen në Google Scholar.

Punimet e përzgjedhura të prezantuara do të publikohen nga botuesit IAER në Mbretërinë e Bashkuar

(https://www.theiaer.org/) në procedurat e indeksuara SCOPUS dhe versionet e tyre të zgjeruara do të konsiderohet për publikim, pas rishikimit të mëtejshëm nga kolegët, te IAER Annals of Emerging

Technologies in Computing (AETIC) revista e indeksuar SCOPUS dhe IAER Annals of

Revista Zhvillimet Bashkëkohore në Menaxhim dhe HR (ACDMHR).

Punimet e përzgjedhura të prezantuara do të publikohen nga International Journal of Innovative

Teknologjia dhe Shkenca Ndërdisiplinore (IJITIS https://ijitis.org/index.php/ijitis/indexing), në një numër special, të indeksuar në Publons (Clarivate Analytics), CiteFactor, Index Copernicus,

Semantic Scholar, Google Scholar etj. dhe në shqyrtim nga WoS dhe SCOPUS.

Të gjithë autorët e punimeve të regjistruara dhe të prezantuara do të kenë mundësinë të dorëzojnë punimet e tyre të plota përkatëse për botim në një numër të veçantë të ditarit CIT Review (https://crj.cit.edu.al/), të indeksuar në Drejtorinë e Periodikëve Ulrichsweb™ & Ulrich dhe

Bazat e të dhënave të CiteFactor, pas rishikimit të mëtejshëm nga kolegët për të përmbushur kriteret e publikimit të revistës.

Për më tepër, versione të zgjeruara, të paktën 50% të ndryshme në përmbajtje, të punimeve të plota të paraqitura për publikimin në numrin special të revistës CIT Review mund të dorëzohet në disa botime speciale të revistave gjithashtu, duke përfshirë revistat SCOPUS/SCIE, që do të shpallen së shpejti.

Politika e anulimit

Kërkesat për anulim duhet të dërgohen me shkrim në sekretariatin e konferencës konferencë[email protected], brenda datës 10 shtator 2022.