Vizitë në Bursën Shqiptare

Në vijim të aktiviteteve tona të vazhdueshme në bashkëpunim me Bursën Shqiptare
(ALSE), në ambientet e ALSE janë zhvilluar orët e seminarit të lëndës “Tregjet Financiare” për
studentët e vitit të dytë. Gjatë këtij aktiviteti, studentët e CIT patën mundësinë të rrisin njohuritë
e tyre bazuar në praktikë, se si ndodh “tregtia reale” e letrave me vlerë në tregjet financiare
shqiptare, veçanërisht në bursë. Seminari ishte shumë informues, ndërveprues me pyetjet e
ngritura nga studentët, një “hapës i vërtetë i syve” për mundësinë që studentët e Financës dhe
Kontabilitetit kanë për zhvillimin e tyre profesional.
Ju faleminderit për mikpritjen Prof. Artan Gjergji, në veçanti MSc. Erinda për mbështetjen e saj
dhe të gjithë anëtarët e Bursa Shqiptare e Titujve ALSE për mikpritjen e tyre.

Capture
Vizitë në Bursën Shqiptare 2