UNIVERSITETI I SAARLAND, GJERMANI | ERASMUS+ THIRRJE PËR APLIKIM

UNIVERSITETI I SAARLAND GJERMANI ERASMUS THIRRJE PËR APLIKIM
UNIVERSITETI I SAARLAND, GJERMANI | ERASMUS+ THIRRJE PËR APLIKIM 2

Universiteti i Saarland-it në Gjermani dhe Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, janë shpërblyer me bursa Erasmus+ për lëvizshmërinë e stafit në kuadër të Veprimit Kyç 107 për mobilitetet ndërmjet vendeve të programit dhe vendeve partnere.

Universiteti Saarland ka kënaqësinë të ftojë një staf nga Fakulteti i Inxhinierisë në një javë trajnimi në kuadër të programit Erasmus+, i cili do të mbahet në javën 11.7.2022 – 15.7.2022.

 Ai i kushtohet zhvillimit të kurseve të studimeve të orientuara drejt cilësisë. Seminari i ofruar do të fokusohet në temat e mëposhtme:

Hartimi i kurrikulës bazuar në rezultate;

• Rezultatet e të nxënit dhe qëllimet e kualifikimit;

• Sigurimi i cilësisë për ofertat e reja të studimit;

• Standardet ndërkombëtare të sigurimit të cilësisë;

• Inovacioni dhe përditësimi i kurrikulave ekzistuese;

• Ndërkombëtarizimi i programeve të studimit;

• Rritja e cilësisë.

Stafi Akademik i CIT-it që do të marrë pjesë në atë javë trajnimi, si dhe për t’u trajnuar në lëndët e mëposhtme, duhet të shtjellojë më në detaje bashkëpunimin ndërmjet dy universiteteve në fusha me interesa të përbashkëta të veçanta.

Ajo/Ai do të jetë e Fakultetit të Inxhinierisë, e specializuar në Sigurinë Kibernetike dhe/ose Inteligjencën Artificiale;

Ai/ajo do të sjellë një raport dhe këshilla CIT për:

  1. Cili është programi më i mirë, me kurrikulat më të ngjashme, për të bashkëpunuar;
  2. Mundësi bashkëpunimi në fushën e kërkimit dhe programeve të doktoraturës;
  3. Mundësitë e bashkëpunimit në projektet e përbashkëta kërkimore dhe projektet Horizon;
  4. Mundësitë për të bërë diploma të përbashkëta.

Procesi i përzgjedhjes. Çdo universitet partner duhet të kryejë një proces të brendshëm përzgjedhjeje midis stafit të interesuar. Më pas t’i dërgojë Universitetit të Saarland në Gjermani listën e nominimeve përpara datës 17 qershor 2022 për Javën Ndërkombëtare të Trajnimit, duke përfshirë:

  • emrin e plotë
  • adresën e postës elektronike
  • fushën e mësimdhënies.

Kriteret e emërimit për personelin akademik:

Emërimi i Stafit Akademik do të bazohet në kushtet specifike të kësaj thirrjeje duke marrë parasysh gjithashtu Udhëzimet CIT Erasmus + për Aplikantët Erasmus+, Procesin e Nominimit dhe Vlerësimin e Kandidatëve.

2. Procesi i Pranimit/Regjistrimit. Pas marrjes së listës së stafit të nominuar, Universiteti i Saarland do të kontaktojë kandidatët përmes e-mail për t’u dërguar atyre udhëzime rreth procedurës së aplikimit.

I gjithë procesi i aplikimit do të bëhet përmes Portalit të Universitetit të Saarland (Universiteti i Saarland pranon vetëm aplikime në internet, nuk ka nevojë për dokumente origjinale ose dokumente të dërguara me postë elektronike).

Me marrjen e këtyre aplikacioneve online dhe pas kontrollit ato plotësojnë kërkesat; kandidati do të marrë një letër pranimi që konfirmon pranimin e tyre në mënyrë që ata të mund të fillojnë procedurat.

3. Numri i mobiliteteve të dhëna. 1 (një) staf akademik 5 (pesë) ditë për çdo pjesëmarrës.

Sigurimi. Të gjithë aplikantët duhet të punësojnë një mbulim sigurimi shëndetësor të vlefshëm për Gjermaninë për të gjithë periudhën e qëndrimit.

Kushtet Financiare

Pjesëmarrësi do të marrë 140 Euro/ditë mësim/trajnim që korrespondon me mbështetjen individuale dhe 275 Euro që korrespondon me udhëtimin. Të gjithë kandidatët do të duhet të nënshkruajnë një marrëveshje granti përpara se të fillojnë lëvizjen e tyre. Universiteti i Saarland-it do t’ua dërgojë këtë dokument me e-mail për t’u nënshkruar përpara se të udhëtojnë. Dokumenti duhet të kthehet pasi të nënshkruhet nga përfituesi i grantit.

Pagesa. Pas mbërritjes së tyre në Universitetin e Saarland, stafi akademik do të marrë një çek që përfaqëson 100% të mbështetjes totale financiare nga fondet e BE-së Erasmus+. Aplikantët do të marrin pagesën pas mbërritjes së tyre, jo më parë. Ata do të duhet të rezervojnë biletat e tyre për të udhëtuar në Saarland, si dhe të rezervojnë strehim paraprakisht.

6. Anketa Përfundimtare e BE-së

Stafi do të marrë një e-mail me informacion për të plotësuar dhe dorëzuar raportin përfundimtar të BE-së në internet në fund të periudhës së tyre të lëvizshmërisë. Kjo duhet të plotësohet brenda 30 ditëve kalendarike pas marrjes së ftesës.

Ky raport përfundimtar mbi përvojën tuaj të lëvizshmërisë do t’i sigurojë programit Erasmus të BE-së informacion të vlefshëm, i cili do të përfitojë si për stafin e ardhshëm dhe do të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të programit. Më shumë informacion në lidhjet e mëposhtme.

Dokumentet e nevojshme për stafin:

1. Curriculum Vitae +Lista e publikimeve tuaja dhe përvojat tuaja ndërkombëtare të lëvizshmërisë;

2. Kopje e pasaportës/ID;

3. Një letër motivimi, ku paraqitet kontributi i tij/saj për kushtet e kësaj thirrjeje.

5. Letër vetëdeklarimi nëse keni bërë lëvizshmëri më parë;

6. Një draft plan mobiliteti;

Afati i fundit për aplikim është 13 qershor 2022.

Bashkangjitur mund të gjeni:

 Procesi i emërimit të aplikantëve Erasmus+ dhe kriteret e vlerësimit të kandidatëve;

Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni për çdo pyetje ose informacion të mëtejshëm që ju intereson.

Të gjitha dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme [email protected] jo më vonë se data 13 qershor 2022.

Lista e studentëve të nominuar do të dërgohet në Universitetin e Saarland jo më vonë se 17 qershor 2022.

Ju lutem mos ngurroni të kontaktoni Zyrën Ndërkombëtare dhe të Projektit ([email protected] ) në rast se jeni të interesuar për më shumë informacion.