Takimi i Sigurimit të Cilësisë

Në kuadër të akreditimit të programit institucional, zyra e Sigurimit të Cilësisë zhvilloi një takim me departamentet kyçe të TIK-ut. Qëllimi ishte ofrimi i trajnimeve dhe theksimi i rëndësisë së raportimit cilësor. Gjithashtu dhe rishikimin e rregullave që lidhen me ruajtjen e niveleve të larta të produktivitetit.

Gjatë takimit, Menaxheri i Sigurimit të Cilësisë, analizoi progresin dhe diskutoi në detaje për t’u siguruar që institucioni është i gatshëm të kalojë me sukses procesin e akreditimit. Në fund, detyrat dhe pikat e rëndësishme iu deleguan secilit prej departamenteve.

Si ekip presim përfundimin me sukses të këtij procesi sipas rregulloreve të kërkuara institucionale.

Hapni derën tuaj në botë

  • Takimi i Sigurimit të Cilësisë
  • zyra e Sigurimit të Cilësisë zhvilloi një takim me departamentet kyçe të TIK-ut