Parimet e të mësuarit të makinerisë në CIT

Gjithçka në lidhje me modelimin e të dhënave!

Parimet e të mësuarit të makinerisë në Institutin Kanadez të Teknologjisë!

Momente nga profili i Inxhinierisë Kompjuterike IT dhe Big Data! Gjatë kursit, ne trajtojmë aplikacionet e fundit të mësimit të makinerive, të tilla si njohja e të folurit dhe fytyrave, përpunimi i tekstit dhe i të dhënave në ueb, parashikimi i trafikut, etj.

Aktualisht, CIT është i vetmi institucion arsimor që ofron këtë kurrikul në Shqipëri. Studentët do të kenë mundësinë të zhvillojnë njohuri të reja dhe të përmirësojnë zgjidhjen e problemeve që gjenden në Mësimin e Makinerisë dhe Shkencën e të Dhënave. Për më tepër, në këtë kurs, është e mundur të realizohen praktika të ndryshme bazuar në shembuj të jetës reale.

Një tjetër mundësi e mirë është praktikimi i gjuhës programuese Python, e cila sot është shumë e kërkuar në tregun e punës.

Për më tepër, ky kurs është krijuar për të shpërndarë njohuri dhe për të ndihmuar në zgjidhjen e teorive komplekse, algoritmeve dhe bibliotekave të kodimit në një mënyrë të thjeshtuar.

PLACEHOLDER image243
Parimet e të mësuarit të makinerisë në CIT 2