Lëshimi i certifikatave të Google Meet për të gjithë stafin e CIT

I gjithë stafi i CIT, akademik dhe administrativ, ka përfunduar trajnimin e
mëtejshëm të Google Meet dhe Platformave të lidhura me të! Certifikatat lëshohen në përputhje
me rrethanat.
Ne besojmë se trajnimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm është thelbësor për të qenë i suksesshëm si
në nivel individual ashtu edhe në nivel organizativ.
Kjo qasje është dëshmuar se prodhon përfitimet si më poshtë:

  1. përmirësimi i nivelit të ndërgjegjësimit të individit;
  2. rrit aftësit në ose më shumë fusha të ekspertizës;
  3. rrit motivimin për të tejkaluar objektivat e paracaktuara.
    Faleminderit të gjithë stafit dhe trajnerëve të CIT që ishin pjesë e këtij trajnimi dhe presim me
    padurim trajnimin e radhës të stafit të CIT.
image 8 768x768 1
Lëshimi i certifikatave të Google Meet për të gjithë stafin e CIT 2