Kursi online i Jean Monnet mbi Vlerat e BE-së dhe Digjitalizimin

Instituti Kanadez i Teknologjisë në bashkëpunim me Kryetarin Jean Monnet në Qendrën e Menaxhimit MCI Innsbruck në Austri po organizojnë një kurs online falas mbi Vlerat e BE-së dhe Dixhitalizimin për Komunitetin tonë.

Titulli i kursit: Vlerat e BE-së dhe dixhitalizimi për komunitetin tonë

Instruktor: Prof. Dr. Markus Frischhut, Qendra e Menaxhimit Innsbruck

Kur: 23 Mars – 4 Prill 2020

Si: Kurs online

DEKLARATA E QËLLIMIT:

Ky kurs trajton ‘etikën’ dhe ‘moralin’ në të drejtën e BE-së veçanërisht në fushën e dixhitalizimit. Është pjesë e Kryesisë Jean Monnet mbi Vlerat dhe Dixhitalizimin e BE-së për Komunitetin tonë në Qendrën e Menaxhimit MCI Innsbruck, Austri dhe do të organizohet në bashkëpunim me Institutin Kanadez të Teknologjisë.

OBJEKTIVAT E KURSIT:

Meqenëse digjitalizimi po ndryshon mënyrën se si jetojmë dhe punojmë, ky kurs synon t’i njohë studentët me vlerat e përbashkëta të BE-së (theks i veçantë në ‘gurin e cepit’ të dinjitetit njerëzor), duke i pajisur ata me kuptim të ri në këtë fushë.

Pas një hyrjeje të shkurtër të përgjithshme mbi të drejtën si të tillë si dhe të drejtën e BE-së (sesioni i parë), ky kurs synon të rrisë ndërgjegjësimin për sfidat ligjore dhe etike të disa temave të përzgjedhura në këtë kontekst; d.m.th automjetet vetëdrejtuese, dixhitalizimi në përgjithësi dhe pajtueshmëria.

Ky kurs synon gjithashtu të promovojë dhe forcojë qytetarinë aktive të BE-së përmes diskutimit dhe reflektimit të ndikimit të integrimit në BE dhe kuptimit të vlerave të përbashkëta të BE-së, si dhe aplikimit të tyre në situata praktike (digjitalizimi, pajtueshmëria e biznesit).

Lënda synon studentët, të cilët tradicionalisht nuk merren me lëndë juridike (si jashtë ashtu edhe brenda IKK).

Prandaj, kursi po merr një qasje më holistike, duke krijuar një vlerë të shtuar për studentët dhe duke forcuar aftësinë e tyre të të menduarit kritik.

4. METODA E MËSIMDHËNIES:

Seminare (me metoda inovative për një mënyrë efektive dhe tërheqëse për të inkurajuar dialogun në grupe të mëdha, krijimin e ideve, stuhinë e ideve dhe të menduarit kolektiv). Dy orë në ditë, sesion online nëpërmjet Adobe Connect · Mësimdhënie në internet · Metoda e klasës së kthyer · Mësimi i bazuar në projekt · Punë në grup · Letër reflektimi

  5. LIBËR MËSIMOR DHE MATERIALE TË TJERA MËSIMORE/MËSIMORE: Tekste: Frischhut, M. (2019). Fryma etike e ligjit të BE-së. Çam: Springer International Publishing.

VLERËSIMI / KONFIRMIMI

Certifikatë në rast vlerësimi pozitiv

‘Vërtetim frekuentimi’ në rast mosvlerësimi ose vlerësimi negativ

I dhënë nga Kryetari Jean Monnet për vlerat dhe dixhitalizimin e BE-së, Qendra e Menaxhimit MCI Innsbruck, Shkolla Sipërmarrëse, Austri

* Ky është një lëndë me zgjedhje të lirë e aktiviteteve jashtëshkollore të studentëve. Nuk llogaritet në GPA.

ORARI DHE PËRFUNDIMI I KURSIT

Data Temat/Përmbajtja

E hënë, 23 mars 2020 Prezantimi i kursit dhe konceptet bazë mbi të Drejtën (Shembuj, përkufizim, ndarja e pushteteve, hierarki, drejtësi), ligji i BE-së (Historia, hierarkia, vendimmarrja, kompetencat, mosdiskriminimi); ligji dhe etika e BE-së (dhe feja); Vlerat e BE-së: ato të përgjithshme dhe specifike (dixhitalizimi, shëndeti, rezultati i trefishtë, sporti, etj.) videokonferencë

E martë, 24 mars 2020 (17.00-19.15 | seancë në internet nëpërmjet Adobe Connect) Mjetet vetëdrejtuese (krh. ‘karrocë’ dhe moralmachine.mit.edu) dhe vlerat

E mërkurë, 25 Mars 2020 (17.00-19.15 | seancë në internet nëpërmjet Adobe Connect) Dixhitalizimi, inteligjenca artificiale (AI), teknologji dhe vlera të reja

E enjte, 26 Mars 2020 (17.00-19.15 | seancë në internet nëpërmjet Adobe Connect) Plotësimi i vlerave të BE-së (dinjiteti njerëzor, etj.) me jetë

E hënë, 30 mars 2020 (17.00-19.15 | seancë në internet nëpërmjet Adobe Connect) Pajtueshmëria dhe vlerat

E martë, 31 mars 2020 (17.00-19.15 | seancë në internet nëpërmjet Adobe Connect) Sesion pyetjesh dhe përgjigjesh për prezantimet e ardhshme

E premte, 3 Prill 2020 (9.00-12.15h, 13.30-16.45) Prezantimet e studentëve Punim reflektimi për shkak

Kurs online i Jean Monnet mbi Vlerat e BE se dhe Digjitalizimin
Kursi online i Jean Monnet mbi Vlerat e BE-së dhe Digjitalizimin 2