Jean Monnet, kursi online mbi Vlerat dhe Digjitalizimin e BE-së

Instituti Kanadez i Teknologjisë në bashkëpunim me Kryetarin Jean Monnet në
Qendrën e Menaxhimit Innsbruck |(MCI) në Austri po organizojnë një kurs online falas mbi
Vlerat e BE-së dhe Dixhitalizimin për Komunitetin tonë.
Titulli i kursit: Vlerat e BE-së dhe digjitalizimi për komunitetin tonë
Instruktor: Prof. Dr. Markus Frischhut, Qendra e Menaxhimit Innsbruck
Kur: 23 Mars – 04 Prill 2020
Si: Kurs online
1.DEKLARATA E QËLLIMIT:
Ky kurs trajton ‘etikën’ dhe ‘moralin’ në të drejtën e BE-së veçanërisht në fushën e digjitalizimit.
Jean Monnet, është pjesë e Kryesisë mbi Vlerat dhe Digjitalizimin e BE-së për Komunitetin tonë
në Qendrën e Menaxhimit Innsbruck (MCI), Austri dhe do të organizohet në bashkëpunim me
Institutin Kanadez të Teknologjisë.
2.OBJEKTIVAT E KURSIT:
 Meqenëse digjitalizimi po ndryshon mënyrën se si jetojmë dhe punojmë, ky kurs synon t’i
njohë studentët me vlerat e përbashkëta të BE-së (theks i veçantë në ‘gurin e cepit’ të
dinjitetit njerëzor), duke i pajisur ata me kuptim të ri në këtë fushë.

 Pas një hyrjeje të shkurtër të përgjithshme mbi të drejtën si të tillë si dhe të drejtën e BE-
së (sesioni i parë), ky kurs synon të rrisë ndërgjegjësimin për sfidat ligjore dhe etike të
disa temave të përzgjedhura në këtë kontekst; d.m.th automjetet vetëdrejtuese,
digjitalizimi në përgjithësi dhe pajtueshmëria.
 Ky kurs synon gjithashtu të promovojë dhe forcojë qytetarinë aktive të BE-së përmes
diskutimit dhe reflektimit të ndikimit të integrimit në BE dhe kuptimit të vlerave të
përbashkëta të BE-së, si dhe aplikimit të tyre në situata praktike (digjitalizimi,
pajtueshmëria e biznesit).
 Lënda ka për qëllim studentë, të cilët tradicionalisht nuk merren me lëndë juridike (si
jashtë ashtu edhe brenda MCI).
 Prandaj, kursi po merr një qasje më holistike, duke krijuar një vlerë të shtuar për
studentët dhe duke forcuar aftësinë e tyre të të menduarit kritik.

 1. METODA E MËSIMDHËNIES:
  Seminare (me metoda inovative për një mënyrë efektive dhe tërheqëse për të inkurajuar dialogun
  në grupe të mëdha, krijimin e ideve, stuhinë e ideve dhe të menduarit kolektiv). Dy orë në ditë,
  sesion online nëpërmjet Adobe Connect -Mësimdhënie në internet, -Metoda e klasës së kthyer,
  -Mësimi i bazuar në project, -Punë në grup, -Letër reflektimi.
  5.LIBËR MËSIMOR DHE MATERIALE TË TJERA MËSIMORE:
  Tekste: Frischhut, M. (2019). Fryma etike e ligjit të BE-së. Çam: https://bit.ly/2OfHBhA.
  6.VLERËSIMI / KONFIRMIMI
   Certifikatë në rast vlerësimi pozitiv
   ‘Vërtetim frekuentimi’ në rast mosvlerësimi ose vlerësimi negativ
  I dhënë nga Kryetari Jean Monnet për vlerat dhe digjitalizimin e BE-së, Qendra e Menaxhimit
  Innsbruck (MCI), Shkolla Sipërmarrëse, Austri
 • Ky është një lëndë me zgjedhje të lirë e aktiviteteve jashtëshkollore të studentëve. Nuk
  llogaritet në GPA.
  7.ORARI DHE PËRFUNDIMI I KURSIT
DataTemat/Përmbajtja
E hënë, 23 mars
2020
Prezantimi i lëndës dhe konceptet bazë mbi Ligjin (Shembuj,
përkufizim, ndarja e pushteteve, hierarki, paanësi dhe drejtësi), ligji i
BE-së (Historia, hierarkia, vendimmarrja, kompetencat,
mosdiskriminimi); ligji dhe etika e BE-së (dhe feja); Vlerat e BE-së:
ato të përgjithshme dhe specifike (digjitalizimi, shëndeti, rezultati i
trefishtë, sporti, etj.) videokonferencë
E martë, 24 mars
2020 (17.00-19.15 | sesion online
nëpërmjet Adobe
Connect)
Automjetet që drejtojnë vetëveten ( ‘troley car’ dhe moralmachine.mit.edu) dhe vlerat
E mërkurë, 25 mars
2020 (17.00-19.15 |
sesion online
nëpërmjet Adobe
Connect)
Digjitalizimi, inteligjenca artificiale (AI), teknologji dhe vlera të reja
E enjte, 26 mars
2020 (17.00-19.15 |
sesion online
nëpërmjet Adobe
Connect)
Mbushja e vlerave të BE-së (dinjiteti njerëzor etj.) me jetë
E hënë, 30 mars
2020 (17.00-19.15 |
sesion online
nëpërmjet Adobe
Connect)
Pajtueshmëria dhe vlerat
E martë, 31 mars
2020 (17.00-19.15 |
sesion online
nëpërmjet Adobe
Connect)
Sesion pyetjesh dhe përgjigjesh për prezantimet e ardhshme
E premte, 3 prill
2020 (9.00-12.15,
13.30-16.45)
Prezantimi i studentëve
Letër reflektimi

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni Dr. Dorian Jano, [email protected].

Copy of 09 01 2020 768x525 2
Jean Monnet, kursi online mbi Vlerat dhe Digjitalizimin e BE-së 2