INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË (CIT) KA LIDHUR NJË MARRËVESHJEBASHKËPUNIMI ME ALBANIAN UNIVERSITY (AU)

“Kur edukon një person, mund të ndryshosh një jetë, kur edukon shumë, mund të
ndryshosh botën” – Shai Reshef.
Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me Albanian
University (AU). Kjo marrëveshje është nënshkruar nga Rektori I CIT, Prof. Dr. Sokol Abazi
dhe Rektori i AU, Prof. Dr. Kaliopi Naska.

Çështjet kryesore që u trajtuan janë si më poshtë:

  1. krijimi i një marrëdhënie afatgjatë të fushave me interes të ndërsjellë;
  2. trajnimi dhe shkëmbimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe AU;
  3. bashkëpjesëmarrje në projektet e BE-së dhe Erasmus+;
  4. aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike.
image 2 1
INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË (CIT) KA LIDHUR NJË MARRËVESHJEBASHKËPUNIMI ME ALBANIAN UNIVERSITY (AU) 2