Erasmus+ – Lëvizshmëria e Stafit

Universiteti i Shkencave të Aplikuara Sakarya në Turqi dhe Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë janë shpërblyer me bursa Erasmus+ për lëvizshmërinë e stafit në kuadrin e Veprimit Kyç 107 për lëvizjet ndërmjet PROGRAMIT dhe VENDEVE PARTNERE. Kjo thirrje për aplikime synon të ndihmojë stafin akademik të Fakultetit të Ekonomisë në Institutin Kanadez të Teknologjisë të mbulojë shpenzimet e tyre gjatë qëndrimit të tyre akademik në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Sakarya në Turqi në vitin akademik 2021-2022 (shkurt 2022-qershor 2022).

Numri i mobiliteteve të dhëna: 2 (dy) personel akademik nga Fakulteti Ekonomik, maksimumi 5 (pesë) ditë. Afati i fundit për aplikim është 10 dhjetor 2021.

Dokumentet e nevojshme për stafin: Curriculum Vitae +Lista e publikimeve tuaja dhe përvojat tuaja ndërkombëtare të lëvizshmërisë, kopje e pasaportës/ID, një letër motivuese, një vërtetim që vërteton se punoni në atë institucion, letër vetëdeklarimi nëse keni bërë lëvizshmëri më parë dhe një projekt-plan i lëvizshmërisë.

Të gjitha dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme [email protected] jo më vonë se data 10 dhjetor 2021.

Learn More

Erasmus plus 768x768 1
Erasmus+ – Lëvizshmëria e Stafit 2