CIT ka marrë pjesë në Simpoziumin Ndërkombëtar (IEEEES-12)

Petagogët e CIT morën pjesë dhe prezantuan në Simpoziumin e 12-të
Ndërkombëtar të Eksergjisë, Energjisë dhe Mjedisit (IEEES-12) në Doha, Katar. Ky simpozium
u organizua dhe u mbajt online për shkak të pandemisë.

Prof. Dr. Abdulsalam Alkholidi, Prof. Dr. Habib Hamam dhe Assoc. Prof. Dr. Aleksandër
Biberaj, prezantuan gjetjet e punimit të tyre me temë “Rekomandime për shfrytëzimin e
potencialit të energjisë diellore në Shqipëri”.
Për më tepër; Asoc. Prof. Abdulsalam Alkholidi dhe Prof. Dr. Habib Hamam prezantuan
konkluzionet e një punimi tjetër lidhur me “Një pasqyrë e potencialit diellor në Katar: Nga teoria
në praktikë”.

image 1 1 2 768x768 1
CIT ka marrë pjesë në Simpoziumin Ndërkombëtar (IEEEES-12) 2