CIT ËSHTË FITUESI I PROJEKTIT TË BE-së

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) në Tiranë, Shqipëri është shpërblyer me
çmimin fitues të projektit të BE-së të quajtur “Edukimi Digjital Gjithëpërfshirës – Një Mjet për
të Kuptuar Ekonominë Rrethore”. Projekti do të zbatohet në kuadër të Thirrjes Erasmus + 2020
“Bashkëpunim për inovacion dhe shkëmbim të praktikave të mira- Partneritete për Gatishmërinë
e Arsimit Digjital”. Ky projekt afatgjatë dyvjeçar fokusohet në temat e Ekonomisë Rrethore dhe
modeleve të gjelbër rrethorë dhe do të ndihmojë IAL-në të zbatojë zgjidhjet e edukimit digjital
në kurrikulat e tyre. Ai do të zhvillojë një kurs online inovativ, asimetrik mbi Ekonominë
Rrethore dhe Ekonominë e Gjelbër dhe do të përpiqet të përmirësojë kompetencat pedagogjike
digjitale të edukatorëve, duke u mundësuar atyre të ofrojnë edukim digjital interaktiv me cilësi të
lartë. Grupet e shqyrtimit të drejtpërdrejtë të projektit do të jenë studentë të institucioneve të
arsimit të lartë, edukatorë të institucionit të arsimit të lartë në fusha të ngjashme, biznes dhe
aktorë të tjerë. Projekti do të mbështesë politikën “EU Digital Skills & Jobs”, Planin e Veprimit
të Arsimit Digjital (2021-2027) dhe duke përfshirë temat e CE në mësimin elektronik, do të
ndihmojë në përcjelljen e BE-së drejt objektivit të saj të vendosur në “Marrëveshjen e Gjelbër”
që të jetë kontinenti i parë, që bëhet neutral ndaj mjedisit deri në vitin 2050. Asoc. Prof. Dr. Reis
Mulita, Koordinatori i projektit CIT, ndihet krenar për faktin se CIT është shpërblyer me fituesin
e projektit, i përzgjedhur ndër aplikantët e tjerë për të qenë partner kontribuues në këtë project
shumë inovativ mes katër partnerëve të tjerë të IAL-ve nga vendet e BE-së. (Letoni, Lituani,
Itali, Portugali).

image 5 1 2 768x768 1
CIT ËSHTË FITUESI I PROJEKTIT TË BE-së 2