Botimi i Nëntorit 2020 i CIT Review Journal sapo është publikuar

Botimi i Nëntorit 2020 i CIT Review Journal sapo është publikuar!
Në këtë botim janë botuar një sërë punimesh origjinale, të menduara dhe kontribuese. Revista
është e hapur për të gjithë për t’u lexuar në faqen e internetit të CIT. Ju lutemi gjeni linkun më
poshtë:
https://crj.cit.edu.al/all-journals/
Themeluar në vitin 2014, CIT Review Journal synon t’u ofrojë studiuesve, shkencëtarëve,
studentëve dhe politikëbërësve një forum ndërkombëtar për ndarjen e publikimeve në kohë dhe
të përditësuara në fusha të ndryshme si ekonomia, biznesi, teknologjia e informacionit,
inxhinieria dhe shkencat humane.

1 768x768 1
Botimi i Nëntorit 2020 i CIT Review Journal sapo është publikuar 2