“BIG MATH COMMUNITY” – Diskutim në Tryezën e Rrumbullakët

“BIG MATH COMMUNITY” – Tryezë e rrumbullakët

U zhvillua një diskutim në tryezën e rrumbullakët me nxënësit tanë nga komuniteti Big Math. Në të u theksua plani arsimor për përgatitjen e tyre për tregun e punës në fushën e Big Data. Gjithashtu ishte një hyrje për studentët tanë për një bashkëpunim të mundshëm në kërkime, botime dhe projekte që përfshijnë studentë të profilit Big Data.

Gjatë gjithë seminarit, studentët diskutuan se si mund të përfshijnë më shumë lëndë që profilizojnë profilin e të dhënave të mëdha dhe hartuan një strategji për t’i integruar këto lëndë.

Misioni i përgjithshëm i Big Math është të ndërtojë një komunitet aktiv studentësh dhe akademikësh të interesuar për analizën e të dhënave dhe kërkimin në fushën e të dhënave të mëdha. Duke përmirësuar ekspertizën e tyre në fushat e matematikës, statistikës, informatikës, fizikës dhe më shumë bëjnë dallimin nga universitetet private ne Tiranë dhe nga ato shteterore!

  • Big math
  • fushën e të dhënave të mëdha
  • Big Data