AGILE IN ONE DAY

Ishte dokument në web të CIT që shpjegonte mënyrën se si do të zhvillohej
workshopi.