Politikat e privatësisë të CIT

HYRJE NË POLITIKAT E PRIVATËSISË TË CIT

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT)” në përputhje të plotë me dispozitat e ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, angazhohet në mbrojtjen e privatësisë së të dhënave për përdoruesit e faqes së internetit të Kolegjit Universitar (www.cit.edu.al). Informacioni i mëposhtëm i Politikës së Privatësisë përshkruan llojet e të dhënave të mbledhura dhe mënyrën se si këto të dhëna do të përdoren nga institucioni ynë.

MBLEDHJA E TË DHËNAVE

Përveç të dhënave personale, kur shfletoni aplikacione “të bazuara në ueb”, të dhënat në skedarin e regjistrit të serverit ruajnë adresën IP, datën, kohën dhe faqet e vizituara nga përdoruesi. Informacioni i ruajtur në server është konfidencial dhe përdoret në përputhje të plotë me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.
Adresat IP nuk janë të lidhura me ndonjë gjë të identifikueshme personalisht. Kjo do të thotë që seancat e përdoruesve mund të gjurmohen, por përdoruesit do të mbeten anonimë.
Adresat e postës elektronike, numrat e telefonit ose informacione të tjera të ofruara nga vizitorët mund të përdoren për t’u dërguar atyre informacion, për t’iu përgjigjur kërkesave për informacion dhe / ose kërkesave ose pyetjeve të çdo natyre tjetër.

Për të komunikuar në mënyrë më efektive me vizitorët në këtë faqe, vizitorëve mund t’u kërkohet të japin informacion personal të identifikueshëm, i cili mund të përfshijë: emrin, adresën e postës elektronike, adresën e banimit, numrin e telefonit, etj.

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” kurrë nuk do të shesë apo tregtojë asnjë informacion personalisht të identifikueshëm të ofruar vullnetarisht nga vizitorët në institucionet e tjera të arsimit të lartë, bizneset apo organizatat jofitimprurëse përmes Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”, si p.sh. email. adresa, emri, adresa, numri i telefonit etj.

Në të njëjtën kohë përdoruesi deklaron se jep pëlqimin për përpunimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë nga TIK vetëm për përdorim të brendshëm të institucionit dhe vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale. Në çdo moment pasi përdoruesi ka dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar në këto fusha specifike, ky i fundit ka të drejtë të aksesojë këto të dhëna dhe të kërkojë korrigjimin e tyre, nëpërmjet një kërkese në TIK.

“Instituti Kanadez i Teknologjisë” mund t’u ofrojë palëve të treta informacionin e dhënë nga përdoruesit e faqes së internetit nëse:


  • “Instituti Kanadez i Teknologjisë” kërkohet ose është i autorizuar të ndajë me të tjerët informacionin në fjalë bazuar në ligjin në fuqi, vendimet e gjykatës ose një akt të një autoriteti publik ose rregullator;
  • “Instituti Kanadez i Teknologjisë” ndan me të tjerët informacionin në fjalë për të mbrojtur të drejtat pronësore, apo sigurinë e “Institutit Kanadez të Teknologjisë”, stafit dhe studentëve të tij, si dhe çdo individi tjetër.

FAQET DINAMIKE OSE TË JASHTME

“Instituti Kanadez i Teknologjisë” deklaron se të gjitha rregullat e lartpërmendura zbatohen për çdo faqe të dytë të internetit (nëndomain). Duke qenë se faqja zyrtare e TIK përmban lidhje me faqet e huaja të huaja që nuk janë në pronësi të TIK-ut, ne theksojmë se TIK nuk është përgjegjëse për deklaratat e privatësisë ose përmbajtjen e këtyre faqeve të internetit.

NA KONTAKTONI

Përdoruesit që kanë ndonjë pyetje në lidhje me këtë deklaratë të privatësisë, ankesë ose praktika në këtë faqe interneti mund të na kontaktojnë me e-mail në [email protected].