Dokumentet e CIT

Raporti vjetor

Raporti i Aktiviteteve Kërkimore

Rregullorja e Fakultetit

Manuali i Fakultetit

Vendimet e Fakultetit të Ekonomisë

Vendimet e Fakultetit të Inxhinierisë

Vendimet e Rektoratit

Vendimet e Senatit