Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

Studimet e ciklit te pare Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Programi studimor i Inxhinierisë së Telekomunikacionit ka si qëllim për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë dhe teknologjinë e informacionit.

Dega Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni ka të bëjë me projektimin, përmirësimin dhe instalimin e sistemit të integruar, materialeve dhe pajisjeve. Ai mbështetet në njohuritë dhe aftësitë e specializuara në shkencat matematikore dhe fizike së bashku me parimet dhe metodat e analizës inxhinierike dhe dizajnit. Kjo për të specifikuar, parashikuar dhe vlerësuar rezultatet që do të merren nga sistemi i integruar i përmendur më lart.

Inxhinieria e telekomunikacionit ka ofruar një qasje sistematike për të përmirësuar produktivitetin dhe efikasitetin në botën e biznesit.

bachelor ne inxhinieri telekomunikacioni
bachelor ne telekomunikacion

Për të specifikuar, parashikuar dhe vlerësuar rezultatet që do të merren nga sistemi i integruar, Inxhinierët e telekomunikacionit bazohen në njohuritë dhe atësitë e specializuara në:

 • Shkencat matematikore
 • Shkencat fizike
 • Parimet dhe metodat e analizës inxhinierike
 • Parimet dhe metodat e projektimit inxhinierik. 

Inxhinierët e telekomunikacionit si student specializohen në:

 • Valët dhe aplikimet elektromagnetike
 • Komunikimin dixhital
 • Rrjetin mobile
 • Qarqet
 • Sistemet e shpërndarjes
 • Instalimin e pajisjeve të telekomunikacionit
 • Projektimi i qarqeve dhe sistemeve deri tek aspektet aplikative.

Mundesite e punesimit ne degen Inxhinieri Softuerike

Pas studimeve, Inxhinieri i Telekomunikacionit është në gjendje të punojë në fushat e kërkimit, fushat e projektimit dhe fushat e zhvillimit të:
 • Teknologjisë së telekomunikacionit
 • Përpunimit të të dhënave
 • Sensorëve
Gjithashtu ai mund të punojë edhe në sektorë të tjerë si
 • Transporti
 • Robotika
 • Kontrolli i ambientit.
 • Inxhinieri i monitorimit të rrjetit
 • Specialist IPTV
 • Dizejnues Fibrash Optike

Kohëzgjatja

GJASHTË SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht