EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

ZBULO CIT

AF1QipNN6qnXjqOpXZCqMlkpMxF j2Wyljwq7dkz0Hp5=s1360 w1360 h1020

Kolegji Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT), është në pronësi të C.I.T. sh.pk, e cila ka si aktivitet parësor arsimin në Shqipëri.

CIT ofron programet e tij të mësimdhënies në anglisht dhe kurrikulat e tij plotësojnë kërkesat dhe standardet e arsimit të lartë në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Për më tepër, mësimdhënia në CIT ofrohet në ambiente të përshtatshme dhe nga staf akademik i kualifikuar vendas me përvojë mësimore jashtë vendit si dhe staf akademik ndërkombëtar, të cilët kanë përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e Biznesit dhe Teknologjisë.

Ambjentet e CIT ndodhen në zemër të Shqipërisë, në Tiranë. Qendra ka ambiente të mjaftueshme dhe të përshtatshme për studentët dhe stafin akademik dhe administrativ. Ambientet e CIT ofrojnë kapacitetet e kërkuara për studentët dhe ato përbëhen nga auditori, salla/klasë të ndryshme leksionesh, 6 laboratorë (4 laboratorë kompjuteri, 1 laborator fizike dhe 1 kimie), dhoma studimi, zyra për stafin akademik dhe administrativ, parking dhe kafeteri. Klasat janë të pajisura me të gjitha pajisjet e nevojshme, bashkëkohore dhe profesionale si kompjuter, projektor, etj.

Stafi i universitetit tonë është një ekip i përkushtuar dhe i kualifikuar, i përbërë nga profesorë, shkencëtarë dhe punonjës administrativë. Me përvojë të pasur dhe ekspertizë në fushat e tyre, ata përkrahin misionin tonë të ofrimit të arsimit të lartë cilësor dhe ndikojnë në zhvillimin e njohurive nëpërmjet kërkimeve inovative. Përmes ndërveprimit të tyre të ngushtë me studentët, ata inkurajojnë mësimin e ndërgjegjshëm dhe nxitin zhvillimin personal dhe profesional të secilit student. Stafi ynë shquhet për përkushtimin ndaj shkollës dhe për kontributin e tyre të vazhdueshëm në rritjen e frymës akademike dhe intelektuale të universitetit.

CIT Ubejd Osmani

Ubejd Osmani

Administrator

CIT Bledar Komina

Bledar Komina

QUA Manager

ismail 768x768 1

Prof. Dr. Ismail Kocayusufoğlu

Dekan

CIT Dr. Edmira Cakrani

Dr. Edmira Cakrani

Zevendes dekane

CIT Dr. Enriko Ceko

Dr. Enriko Ceko

Përgjegjës Departamenti

CIT Assoc. Prof. Artur Jaupaj

Assoc. Prof. Artur Jaupaj

Pedagog

Njësia e Sigurimit të Cilësisë së CIT u krijua për herë të parë në vitin akademik 2012-2013 me vendimin nr. 16 datë 22.05.2013 të Senatit Akademik. Gjithashtu QAU është riorganizuar disa herë për të pasqyruar më mirë ndryshimet e strukturave akademike dhe institucionale

Njësia e Sigurimit të Cilësisë së CIT është përgjegjëse për vlerësimin dhe raportimin mbi cilësinë e arsimit në nivel institucional, duke vendosur kështu masat e suksesit, zbatimin e praktikave më të mira dhe dhënien e rekomandimeve për përmirësime akademike.
Njësia e Sigurimit të Cilësisë është përgjegjëse për ruajtjen e një niveli të lartë të mësimdhënies, kërkimit dhe shërbimeve cilësore për studentët, stafin dhe komunitetin në përgjithësi, duke sugjeruar dhe rishikuar politikat e CIT.
QAU zhvillon më tej masat e duhura cilësore dhe sasiore për të vlerësuar më mirë si shërbimet akademike ashtu edhe shërbimet e tjera bazuar në praktikat më të mira lokale, rajonale dhe ndërkombëtare duke përfshirë standardet e përcaktuara nga ENQA dhe bordet e tjera ndërkombëtare të akreditimit.

Raportet tona vjetore janë një pasqyrë e veprimtarive dhe arritjeve tona gjatë vitit të kaluar. Përmes tyre, prezantojmë zhvillimet në të gjitha fushat e veprimtarisë sonë, duke përfshirë aspektet akademike, kërkimore, financiare dhe të ndikimit shoqëror. Raportet ofrojnë një perspektivë të hollësishme mbi përparimet tona në arsim, kërkime dhe shërbime komunitare, duke theksuar sukseset, sfidat dhe strategjitë e ardhshme. Përmes transparencës dhe analizave të hollësishme, synojmë të informojmë dhe të ndajmë me publikun tonë interesantë për zhvillimin tonë të qëndrueshëm dhe ndikimin pozitiv në shoqëri.

Broshurat tona janë udhërrëfyes të pasur me informacion për universitetin tonë dhe ofertat tona akademike. Ata ofrojnë një shikim të hollësishëm në programet e mësimdhënies, fushat e kërkimit, infrastrukturën kampusore dhe shumë të tjera. Me dizajnin e tyre tërheqës dhe të strukturuar mirë, broshurat tona ndihmojnë të bëjmë informacionin më të qartë dhe më të arritshëm për studentët e rinj, prindërit, dhe çdo person që dëshiron të mësojë më shumë për identitetin dhe mundësitë që ofron universiteti ynë. Nëpërmjet fotove, grafikave dhe teksteve të përshtatshme, broshurat tona shërbejnë si një shfletues i përsosur për të njohur universitetin tonë në mënyrë tërësisht të informatuar dhe të frytshme.

CIT Prospectus 2022-2023