Rruga drejt angazhimit fillon si studentë – është hapi i parë në ciklin jetësor të të diplomuarve.

Ne po ndërtojmë një kulturë krenarie, festimi, lidhjeje dhe kontributi për t’i përgatitur studentët për rolet e tyre si studentë aktivë dhe mbështetës në të ardhmen.

VIZIONI

SIPAS VIZIONIT TË INSTITUCIONIT, VIZIONI I PROJEKTUAR I ALUMNI-VE ËSHTË KRIJIMI I NJË FAMILJE TË MADHE KU SJELLJA ETIKE DHE VLERAT E ÇMUESHME TË SHKËRNEN MES ANËTARËVE.
GJERË GJENERATEVE. KUJDESI DHE MBËSHTETJA JANË ELEMENTET KYÇE QË E MBAJNË KËTË FAMILJE TË BASHKUAR DHE TË FORTË.

Ish studentët
Ceremonia e 10-vjetorit dhe e diplomimit të CIT

MISIONI

ZYRA ALUMNI SYNON TË JAP NJË MBËSHTETJE PA KUSHTET TË GJITHË STUDENTËVE TË DIPLOMUAR GJATË VITEVE
PËR TË NDAJ NJË KULTURË TË KUJDESSHME DUKE ANGAZHUR NË TË GJITHA AKTIVITETET DHE SHPËLBLUAR PËRPJEKJET E TYRE.

VLERAT

Qëllimi

NJË LIDHJE DHE MBËSHTETJE GJITHËGJËSORE

Karakteri

SJELLJE ETIKE, BESNIKRI, MBËSHTETJE

Mirënjohja

MIRËNJOE E NDËRSJELLTË PËR MUNDËSITË E OFRUARA

Përgjegjësia

MARRJA E PËRGJEGJËSISË MBI PERSPEKTIVËN E ARDHME TË CIT

Inovacioni

TË MENDONI PËR TË ANGAZHUAR KOMUNITETIN E CIT NË BOTË

ARRITJET TONA

Pjesëmarrja

PËRQINDJA RRITJE E PJESËMARRJES SË ISH STUDENTËVE NË AKTIVITETET E MBAJTURA NGA QYTETI

Vullnetarizmi

RRITJA E PËRQINDJES SË AKTIVITETEVE VULLNETARE TË ISH STUDENTËVE

Donacionet

PËRQINDJA RRITJE E DONACIONIT TË ISH STUDENTËVE NË MBËSHTETJE TË ISH STUDENTËVE TË RINJ OSE AKTIVITETET AKTUALE TË STUDENTVE

Përgjegjësia

MARRJA E PËRGJEGJËSISË MBI PERSPEKTIVËN E ARDHME TË CIT

Inovacioni

TË MENDONI PËR TË ANGAZHUAR KOMUNITETIN E CIT NË BOTË

OBJEKTIVAT DHE VEPRIMET E MARRA

1. Rritja e një komuniteti vital dhe të fuqishëm që kujdeset jo vetëm për veten e tij por edhe për brezat e ardhshëm

a) Angazhimi i ish-studentëve në aktivitetet e studentëve

b) Angazhimi i ish-studentëve në aktivitetet e institucionit

c) Promovimi i arritjeve të të diplomuarve tek studentët dhe komuniteti gjithashtu

d) Krijimi i mundësive të bashkëpunimit ndërmjet alumni dhe studentëve

2. Kultivimi i një kulture të qëndrueshme të jetës profesionale që angazhon të gjithë në kërkimin e rritjes profesionale

a) Angazhimi dhe promovimi i drejtuesve të diplomuar

b) Inkurajimi i atyre në krijimin e klubeve profesionale

c) Sigurimi i kanaleve efektive të komunikimit dhe përfshirja e tyre në dialog

d) Angazhimi i ish-studentëve në procesin e vendimmarrjes së institucionit

e) Zgjerimi i shërbimeve dhe programeve të zhvillimit profesional

3. Sigurimi i standarteve dhe matjeve të industrisë për të përmirësuar angazhimin dhe kënaqësinë e ish-studentëve

a) Krijimi i një partneriteti të fortë midis të diplomuarve dhe qendrës së karrierës

b) Zhvillimi i korrelacioneve ndërmjet angazhimit dhe mbështetjes institucionale

c) Vendosja e treguesve të performancës që mund të përdoren për shpërblim

4. Mbajtja dhe forcimi i marrëdhënieve dhe angazhimit të qëndrueshëm në jetë

a) Bëjini ata të ndiejnë se i përkasin familjes sonë të madhe dhe gjithnjë në rritje

b) Kujtojini ato për përvjetorë

c) Organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve duke përfshirë të gjitha

d) Ftojini ata të ndajnë ekspertizën e tyre në çdo vendimmarrje

e) Nxitja e bashkëpunimeve me sipërmarrës dhe profesionistë të diplomuar

5. Përgatitja e studentëve për t'u bërë alumni besnikë dhe të angazhuar

a) Komunikoni me studentët për t’i bërë të qartë se çfarë do të thotë të bëhesh alumni

b) Angazhoni të diplomuarit në momentet e rëndësishme të studentëve aktualë

c) T’u krijojë studentëve mundësi mentorimi në lidhje me të diplomuarit

d) Ndërtoni ura ndërmjet klubeve të studentëve dhe klubeve të të diplomuarve

e) Përfshini studentët në aktivitetet e të diplomuarve