EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

NJESIA E SIGURIMIT TE CILESISE - CIT

Rreth njësise se sigurimit të cilësisë

Njësia e Sigurimit të Cilësisë së CIT u krijua për herë të parë në vitin akademik 2012-2013 me vendimin nr. 16 datë 22.05.2013 të Senatit Akademik. Gjithashtu QAU është riorganizuar disa herë për të pasqyruar më mirë ndryshimet e strukturave akademike dhe institucionale

Njësia e Sigurimit të Cilësisë së CIT është përgjegjëse për vlerësimin dhe raportimin mbi cilësinë e arsimit në nivel institucional, duke vendosur kështu masat e suksesit, zbatimin e praktikave më të mira dhe dhënien e rekomandimeve për përmirësime akademike.


Njësia e Sigurimit të Cilësisë është përgjegjëse për ruajtjen e një niveli të lartë të mësimdhënies, kërkimit dhe shërbimeve cilësore për studentët, stafin dhe komunitetin në përgjithësi, duke sugjeruar dhe rishikuar politikat e CIT.


QAU zhvillon më tej masat e duhura cilësore dhe sasiore për të vlerësuar më mirë si shërbimet akademike ashtu edhe shërbimet e tjera bazuar në praktikat më të mira lokale, rajonale dhe ndërkombëtare duke përfshirë standardet e përcaktuara nga ENQA dhe bordet e tjera ndërkombëtare të akreditimit. 

Anetaret e QAU

  • Dr. Bledar Komina (Përgjegjës i Njësisë)
  • Prof.Asoc. Artur Jaupaj (Anëtar)
  • PhD. Afrim Alimeti (Anëtar)
  • PhD. Enriko Cekor (Anëtar)
  • Odeta Sipri (Studente)

Kompetencat e QAU

  • Zhvillimi i politikave dhe procedurave në lidhje me sigurimin e brendshëm të cilësisë, të cilat miratohen nga Senati Akademik.
  • Vlerësimi periodik i rezultateve të veprimtarisë mësimore dhe kërkimore-shkencore në njësitë kryesore në përputhje me standardet.
  • Kryerja e studimeve investigative për të vlerësuar efikasitetin e programeve të studimit dhe mundësitë e punësimit të studentëve.
  • Në fund të çdo semestri, para provimeve, njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë organizon anketimin e studentëve nëpërmjet pyetësorit për cilësinë e mësimdhënies për çdo lëndë të programeve të studimit.

Shkarko pdf