Master ne Inxhinieri Softuerike - Master shkencor

Studimet e ciklit te dyte Master ne Inxhinieri Softuerike ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Programi Master në Inxhinieri Softuerike përgatit studentët të bëhen lidera të Inxhinierisë së Softuerëve. Gjithashtu ata do të munden të adresojnë nevojën globale për profesionistë. Nga këta studnetë pritet të zbatohen parimet e:

 • shkencës kompjuterike
 • inxhinierisë
 • matematikës

për të hartuar, zhvilluar dhe testuar softuerët.

Esenca e programit është e fokusuar në ndërtimin e një baze të aftësive të të menduarit kritik mbi të cilat mund të bëhen gjykime profesionale.

master shkencor ne inxhinieri softuerike
master ne inxhinieri sofware

Pas përfundimit të programit, të diplomuarit do të jenë në gjendje të:

 1. Aplikojnë teknologjitë e reja të zhvillimit të softuerit për të:
  • ndërtuar produkte dhe zgjidhje të dobishme
  • mundësuar shërbimet informatike
  • mundësuar llogaritjen e shërbimeve bazuar në arkitekturën e orientuar drejt shërbimit.
 1. Zbatojnë proceset më të fundit të inxhinierisë softuerike ku është i domosdoshëm:
  • Dizajni i aplikacioneve të biznesit në shkallë të gjerë
  • Integrimi i sistemit është mënyra standarde e zhvillimit
 1. Menaxhojnë zhvillimin e brendshëm dhe të jashtëm të projekteve softuerike
 1. Kontribuojnë në proceset e biznesit përmes një procesi:
  • Analize
  • Dizajni
  • Optimizimi në përgjigje të nevojave organizative.
 1. Analizojnë ndikimet sociale dhe ndikime të tjera të jashtme së bashku me çështjet përkatëse:
  • ligjore
  • rregullatore
  • etike
  • profesionale
  • në vendimmarrjen e biznesit dhe atë teknik.
 1. Komunikojnë në mënyrë efektive me audiencën teknike, të biznesit dhe të përdoruesve/klientëve.
 1. Zhvillojnë aftësi të thelluara në një fushë të përzgjedhur të ekspertizës.
master ne inxhinieri softuerike

Mundesite e punesimit per degen Master ne Inxhinieri Softuerike

Mundësi Punësimi:
 • Projektues i sistemeve të informacionit
 • Arkitekt Softuerësh
 • Testues i softuerit
 • Menaxher i projektit softuerik
 • Specialist informacioni
 • Sistemet e menaxhimit
 • ANALIST Biznesi
 • Menaxheri i faqeve në internet
 • Zhvillues i e-commerce  (tregti në internet)
 • Zhvillues i Sistemit të Mbështetjes së Vendimeve
 • Projektues dhe menaxher i bazës së të dhënave
 • Projektues softuerësh

Kohëzgjatja

GJASHTË SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve