Master ne Finance dhe Banke - Master Shkencor

Studimet e ciklit te dyte Master ne Finance dhe Banke ne CIT - Instituti Kanadez i Teknologjise

Dega master në Financë dhe Banke synon t’u sigurojë studentëve një specializim në fushat e mëposhtme:

 • Financë
 • Bankë
 • Kontabilitet dhe auditim.

Programi master është konceptuar si një zgjerim njohurish dhe bazohet në programin BA në Financë dhe Kontabilitet. I bazuar fort në filozofinë e Institutit Kanadez të Teknologjisë, ky program i veçantë studimi synon të specializojë studentët. Kjo përmes një metodologjie teorike dhe praktike, e cila fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin praktik të projekteve shkollore.

Përveç kombinimit të disiplinave teorike dhe praktike si dhe financës dhe kontabilitetit, një vlerë shtesë për këtë program studimi është pajisja e studentëve me diploma të specializuara/të përqendruara në financë, bankë dhe kontabilitet e auditim. Kjo gjë që bën të mundur suksesin në karrierë si në financë dhe bankë ashtu edhe në fushën përkatëse të kontabilitetit dhe auditimit. 

master ne finance dhe banke
master shkencor ne finance dhe banke

CIT synon krijimin e specialistëve në fushën e shkencave të financës. Prandaj, zgjedhja e programeve të lëndëve është mirëmenduar për të ofruar:

 • Kompletim të njohurive teorike për të zhvilluar mendimin kritik.
 • Kompletim të njohurive praktike për kërkime shkencore të pavarura.
 • Praktikë shkencore dhe praktike hulumtuese në financë.

Diploma e Masterit Shkencor për një student vërteton se studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert finance.

Në përfundim të masterit studenti zotëron:

 • Një nivel të lartë njohurish teorike
 • Një nivel të lartë njohurish praktike
 • Një nivel të lartë njohurish shkencore
 • Miratimin nga departamenti i financës

Mundesite e punesimit per degen Master ne Finance dhe Banke

Studenti njihet si:

 • Specialist i fushës
 • Menaxher financiar

Studenti ka aftësinë për të punuar në:

 • Institucion në nivel qëndror dhe lokal.
 • Shoqata të ndryshme. 

Studenti mund të punojë si:

 • Specialist financiar
 • Specialist financiar i buxhetit
 • Bankier
 • Specialist i kontabilitetit
 • Menaxher i portofolit
 • Analist financiar
 • Zyrtari i auditimit
 • Specialist i planeve financiar
 • Këshilltar tatimor
 • Këshilltar projekti
 • Specialist krediti    

Kohëzgjatja

KATËR SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

2500 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve