Master në Administrim Biznesi - Master shkencor

Studimet e ciklit te dyte Master ne Administrim Biznesi ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Programi Master në Administrim Biznesi, bën një përpjekje te fortë për të theksuar bashkëpunimin.

Ky objektiv realizohet përmes rasteve studimore/studimeve, të cilat kërkohen pothuajse nga të gjitha lëndët. Për më tepër, qasjet pedagogjike përfshijnë seminare dhe prezantime nga drejtues të biznesit me përvojë. Këto studime do t’i detyrojnë studentët të mendojnë për të gjitha fushat e biznesit. Gjithashtu ky program nxit marrjen në konsideratë të të gjitha dimensioneve dhe faktorëve që ndikojnë në një vendim biznesi. MBA është krijuar për të përgatitur studentët për karrierë në:

 • Administrimin e biznesit
 • Menaxhimin financiar
 • Teknologjinë e informacionit.
master ne administrim biznesi
master shkencor ne administrim biznesi

CIT synon të arrijë:

 1. Profesionistë dhe ekspertë të trajnuar dhe formuar të cilët mund të punojnë në:
 • Pozicione manaxheriale në ndërmarrje vendase apo të huaja
 • Në industri të ndryshme
 • Në tregti
 • Në sektor publik.
 1. Njohuri Teorike dhe Aftësi kërkimore të thelluara dhe specializuara për kërkim shkencor.
 2. Pozicione menaxheriale dhe avancim akademik përmes:
 • Përmirësimit të analizës kritike
 • Reflektimit
 • Zhvillimit të aftësive personale në këto fusha
 1. Mjetet dhe aftësitë në çdo student për të zbatuar njohuritë në mënyrë kritike, analitike dhe sistematike
 1. Përgatitjen e studentit me njohuri:
 • teorike
 • praktike

E gjithë kjo për të përgatitur dhe përfshirë studentin konkretisht në fushën e administrimit të biznesit.

Mundesite e punesimit per degen Master ne Administrim Biznesi

 1. Kompani/organizata
  • private apo publike
  • vendase ose të huaja
 2. Institucione në nivel qendror dhe lokal,
 3. Institucione kërkimore-shkencore,
 4. Agjensi dhe shoqata të ndryshme,
 5. Organizata jofitimprurëse,
 6. Organizata joqeveritare vendase dhe të huaja,
 7. Autoritete të larta të konkurencës dhe të biznesit,
 8. Dhomat e tregtisë,
 9. Banka vendase dhe të huaja, të nivelit qëndror apo të dytë,
 10. Sipërmarrje
 11. Menaxhimi i Përgjithshëm
 12. Zyrtari kreditues
 13. Menaxher i Burimeve Njerëzore
 14. Menaxher i Shërbimit të Klientit
 15. Menaxher i pronave dhe pasurive të paluajtshme
 16. Specialist i Marrëdhënieve Industriale
 17. Sistemet e Vendimmarrjes
 18. Sistemet e kreditimit dhe faturimit
 19. Menaxher i bazës së të dhënave
 20. Specialist i Informacionit

Kohëzgjatja

KATËR SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve