EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

KRITERET E PRANIMIT DHE REGJISTRIMI

Pranimi ne programet bachelor

 • Një kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme dhe notave me notë mesatare të paktën 6.5/10
 • Një dokument identifikimi (kartë identiteti ose fotokopje pasaporte)
 • 2 Foto
 • Deklaratë e shtypur nga IAL.

Pranimi ne programet bachelor - Studente nderkombetare

 • Diploma e shkollës së mesme dhe dëftesat e noterizuara dhe të njohura nga Qendra e Shërbimit Arsimor Shqiptar.
 • Formulari i aplikimit (on-line ose i printuar).
 • Një dokument identifikimi (fotokopje e pasaportës ose kartës së identitetit).
 • 2 foto.

Pranimi ne programet master

 • Kopje e noterizuar e diplomës bachelor dhe listës së notave
 • Kopje e noterizuar dhe e vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale të diplomës së shkollës së mesme dhe Listës së notave.
 • Një dokument identifikimi (kartë identiteti ose fotokopje pasaporte)
 • 2 Foto
 • Certifikata Ndërkombëtare e Testit të Gjuhës Angleze (niveli B1-C1)
 • Deklaratë e shtypur nga IAL.

Pranimi ne programet master - Studente nderkombetare

 • Diplomë Bachelor dhe dëftesë e noterizuar dhe e njohur nga Qendra e Shërbimit Arsimor Shqiptar.
 • Diploma e shkollës së mesme dhe dëftesa e noterizuar dhe e njohur nga Qendra e Shërbimit Arsimor Shqiptar.
 • Formulari i aplikimit (on-line ose i printuar)
 • Një dokument identifikimi (fotokopje e pasaportës ose kartës së identitetit).
 • 2 foto.