Bachelor në Inxhinieri Softuerike

Studimet e ciklit te pare Bachelor ne Inxhinieri Softuerike ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Fakulteti Bachelor ne Inxhinieri Softuerike është krijuar për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në:

 1. Industrinë e Softuerit
 2. Sektorin e Teknologjisë së Informacionit

Kjo degë u mëson atyre  njohuri të inxhinierisë softuerike që ndërthurin teorinë dhe praktikën e:

 • Shkencave Kompjuterike
 • Inxhinierisë. 

Studentët do të fitojnë gjithashtu:

 • aftësi komunikimi
 • aftësi në dizajnin inxhinierik 

Këto aftësi fitohen pasi ato zbatohen për zhvillimin e softuerit dhe sistemet e softuerit.

bachelor ne inxhinieri softuerike
bachelor ne software
Studentët do jenë të aftë të:
 1. Zhvillojnë dhe mirëmbajnë Sisteme softuerike komplekse dhe të shkallëzuara
 2. Dizenjojnë dhe eksperimentojnë me prototipa të softuerit
 3. Analizojnë dhe paraqesin kërkesat e softuerit
 4. Shpjegojnë ndikimin e degëve si informatika dhe inxhinieria e softuerit në shoqëri
 5. Marrin pjesë në ekipet e programeve kompjuterike
duke aplikuar:
 • Teorinë e Inxhinierisë Softuerike
 • Parimet e Inxhinierisë Softuerike
 • Teorine e Shkencës Kompjuterike
 • Parimet e Shkencës Kompjuterike
 • Teorine e Matematikës
 • Parimet e Matematikës
 • Përdorimin e Metrics Software

Mundesite e punesimit per degen Inxhinieri Softuerike

Dega Inxhinieri Softuerike ofron këto mundësi punësimi:

 • Zhvillues softueri në kompani të ndryshme.
 • Mirëmbajtës sistemesh softuerike
 • Zhvillues sistemesh softuerike
 • Analist softueri
 • Projektues softueri
 • Projektues sistemesh dhe zgjidhjesh softuerike
 • Testues Softueri
 • Menaxher projektesh softueri.

Kohëzgjatja

GJASHTË SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve