Bachelor ne Administrim Biznesi

Studimet e ciklit të parë Bachelor ne Administrim Biznesi në CIT - Institutin Kanadez të Teknologjisë

Bachelor ne Administrim Biznesi eshte nje:

 • Program i integruar i diplomës.
 • Program multidisiplinar i diplomës.

Si dege nga Fakulteti CIT i ekonomise fuqia kryesore e programit është kombinimi i kurseve të:

 • Biznesit
 • Arteve Liberale
 • Shkencave Sociale

Qëllimi i ciklit të studimit është krijimi i studentëve specialist në menaxhim dhe marketing të:

 • Bizneseve të vogla
 • Bizneseve të mesme
 • Bizneseve të mëdha

nga sektori privat dhe publik. 

Bachelor ne administrim biznesi
CIT administrim biznesi

Në CIT studentët i orientojmë drejt perspektivave sipërmarrëse. Programet e administrimit te Biznesit në nivel universitar theksojnë shumë nivelin e lartë të specializimit në këto kurse biznesi. Pas përfundimit të studimeve në administrim biznesi studentët synojnë të behen:

 • Administratorë
 • Specialist ne administrimi biznesi
 • Specialist marketingu

Administrimi i biznesit kërkon të plotësojë formimin e studentit në fushat e:

 • Menaxhimit
 • Marketingut
 • Financës
 • Kontabilitetit
 • Informatikes dhe Statistikes
 • Mikroekonomise dhe makroekonomise
 • Legjislacionit tregtar

Programi i administrimit të biznesit i lejon studentit mundësi punësimi në:

 • Institucione të ndryshme
 • Kompani publike dhe private
 • Organizata jofitimprurëse
 • Organizata joqeveritare
 • Autoritete të konkurencës dhe të biznesit
 • Dhomat e tregtisë
 • Banka vendase apo te huaja, të nivelit qendror apo dytësor
 • Biznese të tjera si: Specialistë të fushës përkatëse të studimit, dhe menaxher apo këshillues të biznesit.

Kohëzgjatja

GJASHTË SEMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

2500 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve