Bachelor ne Administrim Biznesi dhe IT

Studimet e ciklit të parë Bachelor ne Administrim Biznesi dhe IT ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjisë

Bachelor tre-vjeçar në Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni është një program i integruar, multidisiplinar i diplomës. Pikat kryesore të programit janë të dyfishta: Së pari, kombinimi i kurseve të:

 • biznesit
 • arteve liberale
 • shkencave sociale

bazuar në diplomën Bachelor në Administrim Biznesi, dhe së dyti:

 • kurset e shkencave kompjuterike.

Programet konvencionale të administrimit të biznesit në nivelin universitar theksojnë një nivel të lartë specializimi në kurse specifike të biznesit. 

bachelor ne administrim biznesi dhe it
cit bachelor ne aministrim biznesi dhe it

Diploma Bachelor në Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni, ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të disiplinës së shkencave kompjuterike. Ajo i pajis të diplomuarit për të kuptuar:

 1. Sistemet e informacionit të biznesit
 2. Teoritë dhe aplikimet që lidhen me lëndë të tilla thelbësore si:
 • Programimi
 • Sistemet operative
 • Bazat e të dhënave
 • Rrjetet
 • Inxhinieri softuerike
 • Menaxhim projektesh.

Si një program i ndërthurur dhe risi nga CIT, një student ne Administrim Biznesi dhe IT mëson të:

 • Analizojë të dhënat
 • Interpretojë të dhënat
 • Të krijojë një sistem me të gjitha komponentët e tij
 • Identifikojë probleme
 • Zgjidhë probleme
nga pjesa e IT e programit.
 

Plotëson njohuritë në fusha të:

 • Menaxhimit
 • Marketingut
 • Financës
 • Kontabilitetet
 • Informatikes dhe Statistikes
 • Mikroekonomise dhe makroekonomise
 • Legjislacionit tregtar

nga Administrimi i Biznesit

administrim biznesi dhe it

Programi i administrimit të biznesit i lejon studentit mundësi punësimi:

 • Sipërmarrës
 • Menaxhimi i Përgjithshëm
 • Specialist informacioni
 • Administrator i sistemeve
 • Menaxher i faqes së internetit
 • Tek Zhvillimi i tregtisë elektronike
 • Në sistemet e mbështetjes së vendimeve
 • Në Sistemet e kreditimit dhe faturimit
 • Menaxher i bazës së të dhënave
 • Zhvillues i produkteve të softuerit

Kohëzgjatja

GJASHTË SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

2500 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve